Fler anledningar till att välja tall

Fler anledningar till att välja tall

Det finns en etablerad sanning om att tall endast bör planteras i torr och mager jord. Dock finns det förvånansvärt lite forskning som jämför gran och tall under samma förutsättningar. Därför valde Mikolaj Lula att i sin doktorsavhandling jämföra produktiviteten hos tall och granbestånd på medelgod mark genom att kombinera långvariga fältexperiment med modellering i Heureka. Flertalet försök anlades, bland annat på Tagels gård norr om Växjö. Vida är med och finansierar denna forskning inom FRAS, och har även besökt platserna.

I motsats till allmänna uppfattningar visade det sig att tallen var lämplig inte bara på magra platser utan också på medelbördiga till bördiga platser. Tillväxten på dessa marker är jämförbar gran. Resultatet i Mikolaj Lula doktorsavhandling visar alltså på att det finns möjlighet att välja tall även på ganska bra marker.

”Att tall växer lika bra som gran på de flesta marker är en intressant nyhet. Det gör att markägaren kan plantera hela hyggen med tall och inte riskera tillväxtförluster om det finns bördiga partier. Det ger även möjlighet att sprida risker på fastigheter med relativt bördig mark som tidigare kanske satsat helt på granskog. Även i de torrare områdena i östra Götaland kan tall vara ett alternativ till gran när vi får ett allt varmare klimat”, Pelle Ström, Skogsbrukschef på Vida.

Vidare har Mikolaj via etableringsförsök visat att överlevnaden med markberedning är fyra gånger högre än utan markberedning. Att markbereda där det finns möjlighet är något vi på Vida starkt rekommenderar.

 

Läs mer här >> Trumf för tall | Externwebben (slu.se)