Delårsrapport januari-juni 2019

Delårsrapport januari-juni 2019

Rörelseresultatet för första halvåret är 434 miljoner SEK (478 miljoner). Ett fortsatt bra resultat, men som påverkats av en sämre prisnivå för sågade trävaror. Konsumtionen av trävaror är fortsatt god men produktionen är på en högre nivå vilket rubbat balansen. Det är främst produktionen i Centraleuropa som ökat med anledning av stora angrepp av barkborre. Under början av året förvärvade Canfor Corporation 70% av aktierna i Vida och integrationen på marknadssidan följer plan.

Timber: Konjunkturen för sågade trävaror har varit fortsatt god under perioden, vilket tillsammans med gynnsamma valutakurser har genererat fortsatt goda marginaler. Prisnivån för sågade trävaror har dock successivt försämrats under perioden, en försämring som förväntas fortsätta under hösten.

Packaging: Affärsområdet har haft hög beläggning, framför allt beroende på hög efterfrågan från fordons- och verkstadsindustrin. Samtliga enheter producerar med full kapacitet.

Energy: Efterfrågan på biobränsle är ökande och under våren har det tidvis varit brist på bränsle, framförallt på torrt material. Vi förväntar oss en fortsatt god marknad för biobränsle inför hösten och vintern.

Building: Expansionen på modultillverkning av lägenheter fortsätter. Uppstartskostnader, ojämn beläggning och högre råvarukostnader gör dock att intjäningen under perioden inte varit tillfredställande.

2019: Vi ser en fortsatt god lönsamhet för Vida under 2019. Prisnedgången för trävaror gör dock att lönsamheten försämras under andra halvåret 2019, till viss del kompenseras det av högre produktivitet och en lägre kostnad för råvaran. De negativa effekterna av Brexit och upptrappat handelskrig i delar av världen är svåra att överblicka, men har och kommer att påverka bolaget. I det längre perspektivet påverkas resultatet av konjunktur- och valutasvängningar.

Under våren har Canfor Corporation förvärvat 70% av aktierna i Vida. Vida fortsätter som ett självständigt bolag och med lokal ledning. Effekterna av de förväntade synergierna för försäljning av trävaror på export följer plan.

Med alla produktivitetsförbättringar som sker i våra anläggningar samt de väl fungerande inköps- och säljorganisationerna ser vi fortsatt positivt på Vidas utveckling på både lång och kort sikt.

Vi fortsätter fokusera på det vi själva kan påverka såsom ökad produktivitet och en attraktiv produktmix.

Ytterligare kan lämnas av koncernchef Måns Johansson 070 – 535 88 25.

 

Måns Johansson, koncernchef