Ett av de bästa åren för Vida

Ett av de bästa åren för Vida

Den goda konjunkturen för sågade trävaror som startade redan 2016 har fortsatt även under 2019. Även om konjunkturen avmattades under slutet av året är det en fortsatt god konjunktur för sågade trävaror. Efterfrågan av trävaror har varit bra på Vidas samtliga huvudmarknader, affärer på nya marknader har etablerats och tillsammans med full produktion och högre produktivitet i anläggningarna har det genererat en god lönsamhet. Rörelseresultatet för 2019 är 661 miljoner SEK (880). Soliditeten uppgick till 62% (57%) och tillgängliga likvida medel var vid årsskiftet 823 miljoner SEK (672).

Timber

Produktionen och utleveranserna av trävaror ökade i koncernens samtliga nio sågverk under 2019 och uppgick totalt till 1 808 000 m3 (1 749 000). Vida har haft full produktion i samtliga sågverk under 2019 och räknar med att produktionen ökar ytterligare under 2020.

Marknaden för trävaror har generellt varit bra under året även om den försämrades under de sista månaderna. Efterfrågan har varit fortsatt bra medan utbudet av trävaror i framför allt Europa har ökat på grund av ökad produktion i Centraleuropa, där utbudet av barkborretimmer varit stort. Detta har inneburit en lägre prisnivå i framförallt Europa och Kina, till del har Vida kompenserat detta med ökade volymer till nya marknader.

Tillgången på timmer har balanserats väl med produktionen och rotlagret är på budgeterad nivå. Förbrukningen av timmer är på en hög nivå och prisnivån för timmer är på en fortsatt hög nivå. Under 2020 räknar vi med att vår förbrukning av timmer ökar ytterligare.

Packaging

Affärsområde Packaging har haft en hög produktion under 2019 med en hög beläggning i samtliga enheter. Under slutet av 2019 försämrades dock efterfrågan från framförallt fordonsindustrin, en trend som vi går in i 2020 med. Även om prognoserna indikerar stigande efterfrågan under året räknar vi totalt sett med lägre volymer i Packaging under 2020, vilket skall tilläggas är från en mycket hög nivå.

Energy

Marknaden för biobränsle är fortsatt god med en bra balans mellan utbud och efterfrågan för de flesta sortiment. Framtiden för våra energiprodukter ser ljus ut.

Building

Affärsområdet växer ytterligare och har under 2019 ökat produktionskapaciteten och med det omsättningen. Uppstartskostnader och ojämn beläggning gör dock att intjäningen under 2019 inte varit tillfredställande. Ett flerårigt avtal av bostadsmoduler är under uppstart vilket ger förutsättningar för en jämn och lönsam verksamhet framöver.

2020

Vi ser en fortsatt god efterfrågan på trävaror under 2020 och räknar med ökad produktion i våra sågverk. Även för Building och Energi räknar vi med att aktiviteten ökar medan vi bedömer att Packaging från höga nivåer kommer att minska sina volymer.

Vidas lönsamhet är starkt beroende på hur konjunkturen, valutakurser och politisk stabilitet i världen utvecklas. Det är faktorer vi har svårt att påverka, vi fortsätter däremot att fokusera på det vi själva kan påverka såsom ökad produktivitet och förbättringar i anläggningarna. Detta tillsammans med väl fungerande inköps- och säljorganisationer borgar för en fortsatt positiv utveckling under 2020.

Vida kommer fortsatt att vara en ledande aktör inom skogsindustrin, nu med Canfor Corporation som en stark och långsiktig industriell delägare.

Kommunikén är inte granskad av bolagets revisorer.

Ytterligare information kan lämnas av koncernchef Måns Johansson tfn 070–535 88 25.

Alvesta 2020-02-21
Måns Johansson, koncernchef

 

Klicka här för att se en film där koncernchef Måns Johansson presenterar resultatet.