Uppförandekod

Uppförandekod

Vida tar ansvar för människorna och miljön där vi verkar.

Vi ska vara en ansvarsfull arbetsgivare som respekterar mänskliga rättigheter, människors säkerhet och hälsa samt tar hänsyn till miljön. Denna uppförandekod är en vägledning för hur vi ska agera i olika situationer. Alla i koncernen, såväl ledning som medarbetare, har ett ansvar att följa dessa riktlinjer och våra leverantörer av produkter och tjänster förbinder sig att följa denna uppförandekod.

Våra affärsprinciper

Vi ska respektera och följa de lagar och regler som gäller i respektive land där verksamhet bedrivs. Våra kontakter med affärspartners och andra intressenter ska kännetecknas av opartiskhet och följa god affärssed. Vi garanterar våra affärspartners integritet, i fråga om affärshemligheter och alla andra sekretessbelagda affärsrelaterade uppgifter som vi tar del av i vår affärsverksamhet.

Vi ska inte erbjuda våra affärspartners och andra intressenter några former av belöningar eller andra fördelar som bryter mot gällande lag eller rimliga och vedertagna affärsseder. Våra medarbetare får inteta emot personliga gåvor eller andra ersättningar som överstiger fastställd nivå från utomstående som det finns en affärsrelation med. De får inte heller delta i representation utöver normal affärsverksamhet.

Mänskliga rättigheter

Vi ska respektera mänskliga rättigheter och internationella arbetsstandarder såsom dessa framställs i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i den Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner.

Tillfälliga anställningar av personer under 18 år sker enligt svensk lagstiftning och gällande kollektivavtal. Vi accepterar inte tvångsarbete eller annat ofrivilligt arbete. Diskriminering p g a ras, religion, politisk uppfattning, kön, ålder, nationalitet, könsidentitet eller funktionsnedsättning får inte förekomma.

Våra medarbetare har rätt att utöva sin lagliga rätt att bilda, gå med i eller avstå från att gå med i fackliga organisationer.

Arbetsmiljö och hälsa

Våra medarbetare och andra som vistas i våra lokaler ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi jobbar aktivt för att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Olycksfall och tillbud rapporteras, åtgärdas och följs upp. Nationell arbetsmiljölagstiftning och gällande kollektivavtal ska alltid följas.

Miljö

Vi ska vara ett ansvarstagande företag när det gäller miljöfrågor och vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön. Gällande miljölagstiftning ska alltid följas.

Antagen av Vidas ledningsgrupp 2021-09-27

Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer