Viltbetet en utmaning när tallplantorna ökar

Viltbetet en utmaning när tallplantorna ökar

Skogsägarna i Götaland har tagit till sig budskapet om ökad ståndortsanpassning och andelen tallplantor som planteras är rekordstort. Anledningen till detta är troligtvis att risken för torkskador och barkborreangrepp har blivit tydlig den senaste tiden.

– De senaste 12 åren har andelen sålda tallplantor hos oss ökat från nio till 40 procent i Götaland. Vi ser en tydlig trend där fler tänker på ståndortsanpassning och även söker alternativ till gran, vilket säkerligen beror på granbarkborren, säger Gustav Nord, biträdande säljchef på Svenska Skogsplantor i södra Sverige.

Det som tyvärr inte har förändrats i tillräckligt hög grad är omfattningen av viltbetet, det som kanske var och är den största anledningen till att tall valts bort till fördel för gran när skogsägaren återbeskogat de senaste årtiondena. Antalet älgar i området har visserligen minskat men samtidigt har ungskogsarealen som är tillgänglig som foder minskat vilket leder till att betestrycket och skadenivån är oförändrade.

Betesskadorna på tall i Götaland ligger stadigt på 15 procent per år och förbättringar har uteblivit trots insatser från både jägare och markägare.

– Om målen för betesskador ska kunna nås måste antalet älgar och andra hjortdjur minska, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har satt ett mål på att högst fem procent av tallen får skadas årligen men årets inventeringsresultat visar skadenivåer som ligger långt över detta.
Allra värst är det i älgförvaltningsområde 2 i Kronoberg, öster om E4, där nästan varannan tall blir skadad årligen.

– Där är älgstammen på samma höga nivå sedan 2012 och få markägare föryngrar skogen med tall i området. Jägare måste se till helheten och på många platser även minska antalet av andra hjortdjur, menar Christer Kalén.

Det finns dock även positiva resultat i Götaland. I Både Kalmar och Blekinge minskar skadorna för tredje året i rad. Positivt är också att status för de biologiskt viktiga trädslagen rönn, asp, sälg och ek blir allt bättre i Götaland. Dessa trädslag är mycket eftertraktade av djuren och läget har förbättrats i skogen sedan 2017.

– Det mest positiva resultatet från inventeringen är att andelen tall ökar med besked. Om trenden håller i sig kommer målen med 25 procent tall på medelgoda marker att nås redan 2024, säger Lars Ingemarson, viltsamordnare på Skogsstyrelsen.

Ett aktivt skogsbruk ökar mängden skog i ungdomsfasen och är ett mycket effektivt sätt att öka fodermängden på sin fastighet. Överhåll inte skogen utan föryngra den och med tall på rätt mark.

Rapporterna från årets inventering i Götaland är nu tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats: www.skogsstyrelsen.se/abin