Vidas bokslutskommuniké 2023

Vidas bokslutskommuniké 2023

Vida gör stabilt resultat i en utmanande marknad

2023 har varit ett utmanade år både gällande tillgång på råvara samt en sjunkande efterfrågan på sågade trävaror i världen, och trots det gör Vida ett stabilt resultat. Rörelseresultatet för 2023 är 984 miljoner SEK (3 711).

Tillgång och producktion

Under året har vi märkt en begränsad tillgång på timmer. Detta trots att priset har varit på en rekordhög nivå för råvaran. Produktionen i Vidas tolv sågverk är lika stor oavsett om vi är i en hög- eller lågkonjunktur, vår efterfrågan av timmer är därför jämn över konjunkturscyklarna. Genom ett väl utbyggt logistiknät och med kunder i hela världen har vi lyckats ha bra avsättning för våra sågade trävaror.

Koncernchef kommenterar

”2023 har varit utmanande där vi löpande har behövt göra strategiska avvägningar. Då vi har en god lönsamhet i bolaget har vi kunnat fortsätta att investera i våra anläggningar för att effektivisera för framtiden. Vi har rott ett par större investeringar i land och några nya större investeringar har vi tagit beslut kring. På sågverket i Bruza kommer vi bland annat bygga ett nytt hyvleri samt investera i ny panna och torkar för att på sikt kunna öka sågproduktionen. Hela investeringen uppgår till cirka 685 miljoner kronor.

Trots att vi haft ett utmanande år bakom oss, och det kommer ta tid innan byggnationen kommer igång igen, känner vi oss väl positionerade för ett fortsatt besvärligt marknadsläge.

Utan Vidas personal är vårt bolag inte mycket värt. Det är personalen, som med stort engagemang och driv, gör att vi varje dag blir lite bättre. Med anledning av det valde vi även förra året att dela ut en bonus till varje medarbetare.

Vårt fokusområde kring arbetsmiljö har fortsatt att ta väldigt stort fokus under 2023 och vi strävar hela tiden efter att bli en tryggare och bättre arbetsgivare för varje medarbetare,” säger Måns Johansson koncernchef Vida.

Sammanfattning

Sågverksbranschen befinner sig i en betydligt tuffare situation jämfört med de mycket framgångsrika åren 2021 och 2022. Vi verkar i en cyklisk bransch där förutsättningarna snabbt ändras. Vidas lönsamhet är starkt beroende på hur konjunkturen, valutakurser och politisk stabilitet i världen utvecklas. Det är faktorer vi har svårt att påverka, och vi fortsätter därför att fokusera på det vi själva kan påverka såsom ökad produktivitet och förbättringar i anläggningarna.

Trots historiskt höga råvarupriser så tyder det mesta på att vi under 2024 kommer se en liknande råvarusituation likt den 2023.

Försäljningen av trävaror har balanserats med anledning av ett lägre utbud av trävaror. Med den begränsade tillgången på skogsråvara bedömer vi att under 2024 kan man troligtvis förvänta sig att utbudet av trävaror fortsatt kommer vara lägre än efterfrågan.

2023 (tkr)

2022 (tkr)

Omsättning 11 095 183 13 107 592
EBITDA 1 215 366 3 919 987
Rörelseresultat 984 964 3 710 593
Resultat efter finansiella 1 080 602 3 720 053

 

Ytterligare information kan lämnas av koncernchef Måns Johansson på telefon +46 70-535 88 25.

Alvesta 2024-03-13

Måns Johansson, koncernchef