Riktlinjer för att minska brandrisken vid skogsbruk

Riktlinjer för att minska brandrisken vid skogsbruk

I Sverige har skogsbruk sedan lång tid bedrivits i princip året runt. Detta är en förutsättning för att försörja industrin med färskt virke och för en entreprenörskår med moderna maskiner.

Då skogsbruket bedrivs året runt möter man olika utmaningar. Vintertid är det allt som oftast blött i markerna och tjällossningen medför problem med transporter. Avverkning sommartid har många fördelar, bland annat långa ljusa dagar och bra bärighet. För att kunna avverka och skota ut virke på sommaren har branschen sedan några år tillbaka tagit fram gemensamma riktlinjer för hur arbetet ska utföras under brandrisksäsong.

Riktlinjerna syftar till att minska antalet och omfattningen av bränder orsakade av skogsbruket. Bland annat ges förslag på lämpliga åtgärder för att förebygga uppkomst av bränder samt för att begränsa spridningen av brand. Dessutom beskrivs rutiner för hur samråd bör ske mellan de aktörer som berörs av skogsarbetet. Vad som kan anses vara lämpliga åtgärder varierar beroende på rådande förutsättningar. Hänsyn ska tas till såväl rådande som prognosticerade risk- och väderförhållanden, traktens vegetation, stenighet, topografi och spridningsrisker
Maskinförarna kontrollerar dagligen vilken brandrisk – eller egentligen spridningsrisk, så kallat FWI-index – som gäller. Vid olika risknivåer görs olika anpassningar. Exempelvis kör man inte med slirskydd eller band på fast mark när FWI-index når över en viss nivå. Markberedning eller flisning stoppas när risken är för stor. MSB och SMHI har tjänster där man dels kan se dygnets högsta brandrisknivå och dels hur risken ser ut på andra tider på dygnet. Ofta är risken för spridning betydligt lägre tidigt på morgonen.

Genom att samråda och planera utifrån olika scenarier minimeras risken för att orsaka skogsbränder. Skogsbruk beskylls ibland för att vara en stor orsak till skogsbränder men faktum är att endast ca 10% av skogsbränderna uppkommer till följd av körning med skogsmaskiner.

Mycket ansvar faller på våra entreprenörer och maskinförare. Vi på Vida arbetar med långsiktiga relationer för att kunna ha de bästa och kunnigaste entreprenörerna i era skogar.

> Klicka här för att läsa mer om arbetet med riskhantering.