EU:s taxonomi för hållbara finanser

EU:s taxonomi för hållbara finanser

EU:s kriterier för vad som ska räknas som en miljömässigt hållbar investering går under namnet taxonomin och ska locka privat kapital till gröna investeringar.

Det är just nu många förslag som hanteras i Bryssel som rör det svenska skogsbruket. Taxonomin är en av dessa. Taxonomin är – enkelt uttryckt – ett gemensamt klassificeringssystem för vad som ska anses vara miljömässigt hållbara verksamheter. Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra olika miljömässigt hållbara investeringar så att pengarna enbart hamnar hos de företag som bedriver gröna/hållbara verksamheter.

Taxonomin uppstod eftersom det tidigare inte funnits gemensamma regler eller tydliga krav på vad ett företag behöver uppfylla för att få kalla sig för ett hållbart eller grönt företag. Det var i princip möjligt för alla företag att hävda att de var hållbara och många åkte med på den gröna vågen. I och med detta så beslutade EU att ett gemensamt klassificeringssystem för vad som ska anses vara miljömässigt hållbara verksamheter skulle upprättas. Förordningen ska därför garantera att Europas finanssektor får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar och verksamheter som ska få kallas hållbara. Klassificeringssystemet har byggts upp av olika sektorer där olika regelverk sätts. Dessa är kopplade till sex olika miljömål.

  1. Begränsning av klimatförändringar
  2. Anpassning till klimatförändringar
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. Omställning till en cirkulär ekonomi
  5. Förebyggande och begränsningar av miljöföroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

De två första miljömålen är beslutade och har fått sina regelverk. De återstående fyra miljömålen är fortfarande under konstruktion. Med rätt utformning så kommer taxonomin att vara ett kraftfullt verktyg att styra pengar till saker som är gröna.

Dessa mål tillämpas på alla olika verksamheter, inte enbart skogsbranschen. Taxonomin berör skogsindustrin inom ett flertal områden, bland annat skogsbruk, energi, transporter och byggande. Samtliga miljömål och dess regelverk kommer därför att påverka skogsägare på lång sikt, även om det är de två första miljömålen som innehåller direkta regler. Även det sjätte miljömålet, som rör biologisk mångfald, kommer att vara viktigt för skogsbruket.

Tillväxten och virkesförrådet har ökat i Sverige sen 100 år tillbaka. Taxonomin är alltså helt i linje med hur vi brukat skogen i Sverige. Problemet är dock den administration som krävs för att visa att man lever upp till EU-kommissionens kriterier för vad som ska räknas som en hållbar grön investering. Enkelt uttryckt kan man säga att för att uppfylla de krav som taxonomin satt upp så behöver skogsägaren bevisa att hen sköter sin skog bättre och har en bättre utveckling idag än vad hen hade igår. På övergripande plan säger taxonomin att man ska sköta skogen så att kolsänkan och kolförrådet långsiktigt stärks. Och frågan är hur en skogsägare gör det, då det är många faktorer som spelar in i hur skogen kommer att se ut om till exempel 30 år.

Den stora problematiken med taxonomin enligt Skogsindustrierna är att den är otydlig, komplex och att det inte finns konkreta riktlinjer på inrapporteringens tillvägagångssätt. Det finns i dagsläget inte heller någon myndighet som har i uppgift att granska dessa rapporteringar. Så vem ska besluta om rapporteringen är tillräcklig eller ej.

Skogsindustrierna kommer under året arbeta aktivt tillsammans med skogsföretag med att tolka de lagar som tagits fram i taxonomin samt gemensamt planera för hur de ska kunna tillämpas i praktiken.

 

Vida är i en framtidsbransch

Svensk skog och svensk skogsindustri är en fantastisk tillgång för Sverige. Den skapar välstånd med 125 miljarder kronor i exportintäkter, 60 000 direkt anställda och totalt 200 000 sysselsatta. Svensk skogsindustri är en framtidsbransch med oändliga möjligheter.

Vida står för långsiktighet, kvalitet och ett starkt fokus på miljön och vi strävar hela tiden efter att göra alla små saker lite bättre. Vi är en hållbar verksamhet i en hållbar bransch.