Stopp för skogsbruk leder till ökad mängd koldioxid i atmosfären

Stopp för skogsbruk leder till ökad mängd koldioxid i atmosfären

Skogsindustrierna presenterar en analys av hur skogsbruket påverkar koldioxidkoncentrationen i atmosfären på kort och lång sikt.

I rapporten “The forest carbon debt illusion”, som är framtagen på uppdrag av Skogsindustrierna, presenteras en analys av hur olika nivåer av skogsbruk i Sverige påverkar kolflöden och koldioxidkoncentrationen i atmosfären på kort och lång sikt. Rapporten diskuterar skogsnäringens påverkan på klimatet ur ett helhetsperspektiv – från skogsbruk till träbaserade produkter – och i relation till uppfattningen att det på kort sikt skulle vara bättre att låta skogen stå. Rapporten belyser även hur klimatet påverkas om skogsprodukter försvinner från marknaden och ersätts av alternativ baserade på fossil energi. Fyra scenarier presenteras. De spänner från ett stopp för avverkningar till ett skogsbruk på dagens nivå. Underlag för analysen är data från svensk riksskogstaxering.

Slutsatsen är bland annat att det inte uppstår någon kortsiktig kolskuld i våra långsiktigt brukade skogar jämfört med alternativen att minska eller upphöra med avverkning. Tvärtom ökar kollagret i skogen kontinuerligt, samtidigt som träbaserade produkter minskar fossila utsläpp. Man kommer också fram till att mängden koldioxid i atmosfären skulle öka kraftigt ifall Sverige slutar med skogsbruk. En tioprocentig minskning av avverkningarna får ingen effekt på klimatet, men mängden fossila utsläpp skulle öka. Det behövs dock fler vetenskapliga studier av skogssektorns klimatpåverkan där man tar hänsyn till helheten av skogsbruk och skogens förnybara produkter i den biobaserade ekonomin.

> Klicka här för att läsa rapporten.