Nya timmermätningssystem på Vida

Nya timmermätningssystem på Vida

I Vidakoncernen finns tolv sågverk som är tekniskt avancerade och modernt utrustade. Sågprocessen inleds med en 3-dimensionell mätning av varje stock. Utifrån detta beräknar datorer hur stocken ska sågas för att uppnå högsta värde på virket ur stocken.

Vida har valt att investera i en ny generation 3D-mätramar med röntgen på fem anläggningar, varav fyra är i drift sedan i somras och ett kommer driftsättas under sommaren 2023.

Med de nya systemen mäts underbarksvolymen med en kombination av röntgen och 3D-lasermätning. Detta innebär att varje enskild stocks underbarksvolym kommer bedömas utifrån uppmätta värden, där bedömningen sker genom att röntgen känner densitetsskillnaden mellan ved och bark samtidigt som 3D-mätramen mäter den yttre formen.

Även klassificeringen av stocken blir i hög grad automatiserad med det nya systemet där mätaren bara behöver ta hänsyn till ”sällanfel” och röta. Systemet har mycket hög repeterbarhet i mätning och bedömning, vilket gör att klassningen av varje enskild stock kalibreras för att verkligen följa gällande regelverk.

Den automatiska bedömningen är även under stark utveckling. Vida är ihop med leverantören inblandade i ett projekt där systemet per automatik skall kunna klassificera trädslag i framtiden. Två av verken är försedda med stockändeskameror som med visionteknik kommer kunna klassificera ändytorna.

Övergången med nya 3D-mätramar innebär även att anläggningarna övergår från matrisfubberäkning, där stocken utifrån m3to räknas om till fub, till m3fub mätning där stockens underbarksvolym mäts. Denna förändring kommer genomföras på samtliga Vidas sågverk senast den sista augusti 2023, även om merparten kommer vara bytta innan årsskiftet.

Sammanfattningsvis så övergår systemen för timmermätningen till en ny generation, där stocken mäts och klassas på individnivå med hög automationsgrad. Detta gör att du som leverantör kan känna dig trygg i att få rätt betalning utan att behöva vara orolig för årstidsvariationer, svårbegripliga omräkningstal eller den mänskliga faktorn. Vida strävar efter enkelhet.