Månadens intervju: September

Månadens intervju: September

Inför varje jaktsäsong samlas Lekarekulla jaktlag för att optimera förutsättningarna för en lyckad jakt, bland annat byggs och repareras jakttorn.

Lekarekulla jaktlag, som är ett medelstort lag i älgskötselområdet, har under den senaste treårsperioden haft en tilldelning på fem älgkalvar och tre vuxna älgar. Innan jaktåret startar är det ett och annat som ska hinnas göra för att optimera förutsättningarna. Genom en anordnad förberedelsedag kommer jakttorn renoveras, nybyggda jakttorn placeras ut och buskar och sly röjas bort för att förbättra sikten på passen. Ett långt grensåg är till detta ändamål ett användbart redskap. Förhållanden ändrar sig mellan jaktåren och nya jaktpass kan uppstå om en markägare t.ex. har avverkat hygge. Därmed kan tornen också behöva placeras om. Det är Marie Samuelsson, Lekarekullas jaktledare, som planerar dagen. Det är viktigt att någon styr upp och sätter deltagarna i arbete, annars finns det risk att man fastnar runt lägerelden och fikar, förklarar en av lagmedlemmarna.

Det är varje jägares skyldighet att rapportera brister i passen som de upptäcker vid jakt och som bör åtgärdas vid den kommande förberedelsedagen. På så sätt glöms ingen åtgärdspunkt bort samtidigt som dagen effektiviseras. Om någon av jaktlagsmedlemmarna inte har möjlighet att delta på förberedelsedagen kan personen exempelvis bygga ett jakttorn eller röja några pass i förväg.


Några från jaktlaget hjälps åt att placera ut ett nybyggt jakttorn.

Spillningsinventering

Något som somliga jaktlag har haft i uppgift, där inräknat Lekarekulla jaktlag, är att spillningsinventera. Det innebär att varje jägare i laget har flera ytor där älgspillning ska inventeras. På hösten nollställs ytorna genom att spillningen trampas ner och på våren räknas den nytillkomna älgspillningen, förklarar jaktledare Marie. Detta görs för att få kännedom om älgpopulationen inom ett visst område. Marie fortsätter att förklara att antalet älgar kan beräknas genom en formel med kännedom om spillningsmängd. Spillningsinventeringen, tillsammans med lagets älgobs, avgör hur många älgar laget senare tilldelas. Älgobs innebär att alla älgar som synts till vid organiserade jakttillfällen rapporteras i programmet Viltdata. Där rapporteras allt klövvilt samt större rovdjur som i södra Sverige bland annat innefattar lokatt och numera även varg. I Viltdata kan kännedom också fås kring hur storleken på älg förändrats över tid, berättar Marie avslutningsvis.

Skitjakt! Önskar vi Lekarekulla jaktlag inför den stundande jaktsäsongen.