Ett bra första halvår för Vida

Ett bra första halvår för Vida

Delårsrapport januari - juni 2020

Rörelseresultatet för första halvåret är 267 miljoner SEK (434 miljoner). Efter förutsättningarna ett bra resultat som påverkats av ett högre utbud av sågade trävaror och en nedgång av försäljningspriserna sedan hösten 2019. Effekterna av Covid-19 har hittills påverkat resultatet i mindre omfattning, den högre efterfrågan i bygghandeln drivet av ”gör det själv”-boomen i stora delar av världen har kompenserat den lägre efterfrågan hos industrikunderna. Det är framför allt leveranser till England, delar av Asien och Mellanöstern som har påverkats negativt medan efterfrågan i Nordeuropa och USA har varit på en högre nivå.

Timber: Efterfrågan på sågade trävaror har varit fortsatt god under perioden, vilket tillsammans med gynnsamma valutakurser har genererat fortsatt goda marginaler. Prisnivån för sågade trävaror sjönk under andra halvåret 2019 men har till viss del återhämtat sig under 2020. Covid-19 har påverkat vissa marknader och kundsegment men har kompenserats av högre efterfrågan från bygghandeln på andra marknader. Produktionen och leveranser av sågade trävaror har varit på en högre nivå än motsvarande period 2019.

Packaging: Leveranserna till fordonsindustrin har varit på en lägre nivå, bland annat på grund av effekterna av Covid-19. Till viss del har detta kompenserats med högre leveranser till andra kunder. Med de åtgärder som vidtagits är lönsamheten på en fortsatt acceptabel nivå.

Energy: Den milda vintern 2019/20 innebar en generellt lägre förbrukning för såväl industri- som privatkunder av energiprodukter vilket påverkat Vida. För närvarande finns det ett överskott
av biobränsle på marknaden.

Building: Expansionen av modultillverkning av lägenheter fortsätter. Ett fyraårigt avtal för leveranser av lägenhetsmoduler startade under våren och de första leveranserna kommer att ske i september. Uppstartskostnader och ojämn beläggning gör dock att intjäningen under perioden inte varit tillfredställande.

2020: Vi ser en fortsatt god marknad för trävaror under inledningen av andra halvåret och med det bibehållen lönsamhet. De negativa effekterna av Covid-19, Brexit och konjunkturen är svåra att överblicka men kommer att påverka Vida i någon form. I det längre perspektivet påverkas resultatet av konjunktur- och valutasvängningar.

Med alla produktivitetsförbättringar som sker i våra anläggningar och de väl fungerande inköps- och säljorganisationerna ser vi fortsatt positivt på Vidas utveckling på både lång och kort sikt. Vi fortsätter fokusera på det vi själva kan påverka såsom ökad produktivitet och en attraktiv produktmix.


Bokslutet är inte granskat av bolagets revisorer.

Ytterligare information kan lämnas av koncernchef Måns Johansson 070-535 88 25.

Alvesta 2020-08-11

Måns Johansson, koncernchef