Röjning för bättre ekonomi

Röjning för bättre ekonomi

Röjning påverkar och styr utvecklingen av de olika trädstammarna.

Genom röjningen skapar du större valmöjligheter i framtiden och förbättrar samtidigt ekonomin i skogsbruket. Man skiljer på plantskogsröjning och ungskogsröjning. Plantskogsröjningen avser plantskogens skötsel. När beståndet nått 1,3 meters medelhöjd brukar det benämnas ungskog.

Fundera över syftet med röjningen

Att inte röja innebär ofta en sämre ekonomi. Tillväxten blir fördelad på fler och klenare stammar, vilket ger lägre virkespris och högre avverkningskostnad. Dessutom ökar risken för skador. Innan röjningen påbörjas är det viktigt att du funderar över vad du vill åstadkomma med beståndet. Vad ska produceras, hur ska de framtida gallringarna utföras och ska någon speciell hänsyn tas?

Genom röjning kan du:

– Lägga tillväxten på utvecklingsbara stammar av god kvalitet.
– Minska produktionen av olönsamt virke.
– Göra träden stabilare och minska risken för skador som t.ex. snöbrott.

Riktlinjer för kantzoner vid röjning

En kantzon är ett viktigt tillhåll för många växter och djur från närliggande miljöer. Den är även ett skydd för att bevara biotoper och fyller en viktig funktion för att minska näringsläckage till diken och vattendrag.

Tänk på att:

– Planera in kantzoner i samband med röjningen. Kantzonen har många olika funktioner och är även viktig för framtida lövinblandning och kommande föryngringsavverkning.

– Om det finns en kantzon som bedöms vara funktionell lämnas den orörd. Den blir då en självmarkerande gräns för kommande åtgärder.

– Bredden på kantzonerna varieras efter de naturliga förutsättningarna.

– Vid sparande av kantzon är det lämpligt att i första hand gynna lövträd.

– Det är lämpligt att lämna kantzoner mot befintliga och utvecklingsbara naturvärden, kulturmiljöer, inägomark, våtmarker och vatten.

Vida ger dig råd och hjälp med röjning utifrån dina behov.

Behöver du råd och hjälp?

Vida erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Vida Skog AB

Box 100
342 21, ALVESTA
0472-439 10
vida.skog@vida.se

Hitta din lokala virkesinköpare

Inköpskontor
Administration och logistik