Vi hjälper dig med föryngring

Vi hjälper dig med föryngring

Att få till en bra föryngring omgående efter avverkning är viktigt.

trewa fds

  ENGELSKA- Vida har resurserna för att hjälpa dig med föryngringsarbetet: markberedning, plantor, plantbehandling och plantering. Genom att göra en tidig beställning skapar du de bästa förutsättningarna för föryngringen av din skog.

  Behöver du råd och hjälp med föryngring av din skog? Kontakta din lokala virkesinköpare.

  Markberedning ger plantorna en bra start

  Genom markberedning får plantorna de bästa förutsättningarna. Det blir mindre konkurrens om vatten och näring, högre marktemperatur och mindre risk för snytbaggeskador. Effekterna av en markberedning håller i sig länge vilket ger högre tillväxt och vitalare plantor och det gynnar också naturlig föryngring.
  Vid markberedning friläggs mineraljord genom att humuslagret och vegetationen förs bort. Syftet är att plantans rötter ska få bra kontakt med mineraljorden så att finrötter snabbt kan växa ut. Mineraljord värms också upp mer än humus när solen skiner vilket gynnar rottillväxten.
  Innan plantan lyckats få ut rötter i omgivande mark är den utsatt för stora risker, framför allt torka. När rötterna har börjat fungera kan de förse plantan med vatten och näring. Plantan kan dessutom producera kåda som hjälper till att försvara mot t.ex. snytbaggeangrepp.

  Inför markberedningen

  Var noga med att märka ut kulturminnen, så att de inte skadas vid markberedningen. Kantzoner och impediment bereds inte. Om det finns fornminne inom området krävs tillstånd från länsstyrelsen.

  Vida hjälper dig med en rätt utförd markberedning. Kontakta din lokala virkesinköpare.

  Plantering av skog

  Välj en planta som står pall för angrepp. Bäst förutsättningar får plantan om du har marberett, använder en behandlad planta och en planta som är grövre, dvs att stammen är minst 10 mm i diameter.

  Snytbaggen äter barken, när den gnagt runt hela plantans stam så dör plantan. På en grövre planta minskar risken att snytbaggen lyckas äta runtom. I normalfallet är plantorna förbehandlade med bekämpningsmedel när man köper dem på plantskolan.

  När ska jag plantera?

  Vårplantering rekommenderas för alla typer av plantor. Tidpunkten bör vara mellan tjällossning och skottskjutning för barrotsplantor. Kylförvarade plantor kan planteras fram till midsommar. Täckrotsplantor medger en viss förlängning av planteringssäsongen.

  Hur ska jag plantera?

  Grundregeln vid plantering är att plantan sätts högt men djupt. Endast på mycket torra marker sätts plantan nere i markberedningsfläcken. Det är vanligare att plantor dränks än att de dör av torka. Vid plantering på friska marker bör en hög punkt i markberedningsfåran väljas. Det är viktigare att hitta rätt planteringsställe än att avståndet mellan plantorna blir exakta.

  Vid plantering av hygge som är fläckmarkberett, är ofta stället där tiltan vikts upp en bra planteringspunkt. På fuktiga områden sätts plantan i den omvända torvan. Sätt den så djupt att roten kommer ner i underliggande mineraljord. Vad gäller gran gör det inget att en del av den gröna kronan hamnar under jord.

  Olika typer av plantor

  • Barrotsplantor innebär att rötterna är fria från jord.

  • Täckrotsplantor har en jordklump kring rötterna. För att få ett bra resultat är markberedning ett måste. Då är dessa plantor inte så arbetskrävande att sätta om man skaffat lämpliga redskap.

  • Pluggplantor är ett mellanting mellan barrot och täckrot. De är sådda i täckrotsbehållare och sedan utplacerade på friland, där de fått växa som barrotsplantor. Jordklumpen är oftast kvar och fina sugrötter har bildats, som grenar ut sig från denna.

  Passa på att se över din skogsförsäkring

  Se till att du har en heltäckande försäkring som även ersätter skador på plantskog. Ersättningen vid försäkringsskada är betydligt högre om du genomfört markberedning. Kolla med ditt försäkringsbolag.

  Efterbehandling

  För säkerhets skull bör man även göra en manuell behandling av plantorna mot snytbaggeskador följande höst (början på augusti). Ett bra råd är att ombehandla plantorna i fält andra året efter plantering (eventuellt både vår och höst om man har haft mycket snytbagge på hygget). Om man vill använda alternativ till kemiska bekämpningsmedel så kan vissa plantskolor erbjuda ”mekaniska” plantskydd som också minskar skadorna av snytbagge.

  Vida hjälper dig med med en lyckad plantering av din skog. Kontakta din lokala virkesinköpare.

  Behöver du hjälp med föryngring av din skog?

  Vida har resurserna för att hjälpa dig.