Försäljning skogsbränsle och biprodukter

Försäljning skogsbränsle och biprodukter

Miljövänlig energi där varje flisa tas tillvara från avverkning och förädling.

Vida tar tillvara alla biprodukter som uppstår vid avverkning och vidareförädling i våra sågverk och omvandlar till förnybar energi. Det innebär att varje flisa från skogen kommer till användning.

Grot – den stora energireservern i skogen

Bioenergi i skogen, eller grot (grenar och trädtoppar) som vi kallar biprodukter från apteringen, är en stor energireserv. I tider av ökad miljömedvetenhet och stigande energipriser är marknaden mogen för ett större energiuttag från skogen.

Redan innan avverkningen planerar våra virkesinköpare upparbetningen av grotvolymer. Det görs tillsammans med Vida Energi, som har personal tillgänglig för att aktivt kunna upparbeta grotvolymer på plats. Just skogsflisen är en nogsam affär och hanteringen är väldigt viktig för att upprätthålla lönsamheten.

Klipp- eller röjningsgallring av eftersatta skogsbestånd som inte kan bli till virkes- eller massaråvara är en ny operation i vår verksamhet. Dessa bestånd flisas i samband med avverkningen eller på våra terminaler.

Skogsflis

Skogsflis produceras av grot, vilket betyder grenar och toppar samt röjnings- och gallringsvirke. Skogsflisen framställs av speciellt anpassade maskiner och sker huvudsakligen ute i skogen. Med sin höga torrhalt är skogsflisen energimässigt en av de mest intressanta bränsleprodukterna.

Möjligheter för dig som har en skogsfastighet

Vida kan hjälpa dig att utvinna grot och skogsflis på din skogsfastighet.

Rotreducerarflis

Rotreducerarflis produceras när stockens rotansvällningar fräses ned i nivå med stockens mantelyta. Produkten levereras till kraft- och värmeverk, antingen som egen produkt eller blandad med bark. Torrhalt 40–50 %.

Stamvedsflis

Stamvedsflis framställs av rötved och massaved av sämre kvalitet. Veden flisas oftast av speciellt anpassade maskiner på terminal. Stabil torrhalt och jämn fraktion ger sortimentet förutsättningar att leva upp till en eftertraktad produkt för energiproduktion.

Sågverksflis

Vid sågning av den runda barkade stocken blir huvuddelen plank och brädor. Av resten blir en stor andel sågverksflis med torrhalten 45–50 %. 25 % av Vidas sågverksflis används för massaproduktion. Resterande del säljs framförallt till cellulosaindustrin men lämpar sig även utmärkt för eldning.

Torrflis

Plank och brädor som torkats efter sågningen längdjusteras till önskad längd. Avkapet flisas och produkten blir flis med en torrhalt som överstiger 80 %, därav namnet torrflis. Kraft- och värmeverk är huvudsakliga förbrukare av en fraktionsmässigt jämn produkt med låg askhalt. Torrflisen produceras kontinuerligt under året.

Kutterspån

Vid hyvling av sågverkens torkade trävaror produceras kutterspån. Kutterspånens höga torrhalt, ca 85 %, gör den lämplig som råvara för pelletsproduktion och strö för djurhållare. En stor produkt är komprimerad kutterspån, helt rensad från damm, förpackad i konsumentförpackning och som säljs under namnet Vida Stallströ.

Sågspån

Sågspån från Vidas sågverk har en stabil torrhalt, ca 50 % med små fraktionsvariationer, låg askhalt och produceras jämnt under året. Spånet är en attraktiv råvara för tillverkning av bränslepellets och spånskivor. Den jämna kvaliteten gör också spånen till en effektiv produkt för kraft- och värmeverk.

Bark

Barkning och rotreducering utförs före sågning. Torrhalten i barken varierar med årstiden och torrhalten är som lägst under höst och vinter. Barken levereras huvudsakligen till kraft- och värmeverk. Vårt städbarksortiment är bark som lossnar vid hanteringen av timret före sågning. Vår städbark lämpar sig väl för eldningsanläggningar som kan hantera stora fraktionsvariationer och en högre askhalt än vad som finns i normal bark.

Kontakta oss

Vi berättar mer om möjligheterna med bioenergi från Vida.

Vida Energi AB

Besöksadress: Äspåsvägen 20
335 03, Hestra
0393-216 50
vida.energi@vida.se
Försäljning skogsbränsle och biprodukter

Vida Energi AB

Besöksadress: Äspåsvägen 20
335 03 Hestra
0393-216 50

Erik Dahl

Vice koncernchef, VD Vida Energi AB
0472-439 40
070-826 64 36

Jennie Tholin

Biobränslechef
0370-33 99 63
073-093 99 63

Elias Axelsson Svensson

Logistiker Väst
0370-33 99 23
070-550 19 21

Patrik Jansson

Logistiker Öst/Syd
070-8528613

Lina Davidsson

Fakturering/administration
0370-339920

Jenny Enoksson

Administration
+46 37 033 99 88
Stäng
Biobränsle