Skogsbränsle och biprodukter

Skogsbränsle och biprodukter

Miljövänlig energi där varje flisa tas tillvara från avverkning och förädling.

Vida tar tillvara alla biprodukter som uppstår vid avverkning och vidareförädling i våra sågverk och omvandlar till förnybar energi. Det innebär att varje flisa från skogen kommer till användning.

Grot – den stora energireservern i skogen

Bioenergi i skogen, eller grot (grenar och trädtoppar) som vi kallar biprodukter från apteringen, är en stor energireserv. I tider av ökad miljömedvetenhet och stigande energipriser är marknaden mogen för ett större energiuttag från skogen.

Redan innan avverkningen planerar våra virkesinköpare upparbetningen av grotvolymer. Det görs tillsammans med Vida Energi, som har personal tillgänglig för att aktivt kunna upparbeta grotvolymer på plats. Just skogsflisen är en nogsam affär och hanteringen är väldigt viktig för att upprätthålla lönsamheten.

Klipp- eller röjningsgallring av eftersatta skogsbestånd som inte kan bli till virkes- eller massaråvara är en ny operation i vår verksamhet. Dessa bestånd flisas i samband med avverkningen eller på våra terminaler.

Skogsflis

Skogsflis produceras av grot, vilket betyder grenar och toppar samt röjnings- och gallringsvirke. Skogsflisen framställs av speciellt anpassade maskiner och sker huvudsakligen ute i skogen. Med sin höga torrhalt är skogsflisen energimässigt en av de mest intressanta bränsleprodukterna.

Möjligheter för dig som har en skogsfastighet

Vida kan hjälpa dig att utvinna grot och skogsflis på din skogsfastighet.

Pinnflis

Vidas pinnflis är en ren naturprodukt från våra sågverk. Pinnflis är särsorterad från sågverksflis och normalt 10–20 mm lång och 2–5 mm bred. Pinnflis går även under namnet klenflis. Inom Vida används pinnflis bland annat som bränsle och för pelletstillverkning men pinnflisen är sedan länge även ett vanligt förekommande material i ridbandeunderlag.

Rotreducerarflis

Rotreducerarflis produceras när stockens rotansvällningar fräses ned i nivå med stockens mantelyta. Produkten levereras till kraft- och värmeverk, antingen som egen produkt eller blandad med bark. Torrhalt 40–50 %.

Stamvedsflis

Stamvedsflis framställs av rötved och massaved av sämre kvalitet. Veden flisas oftast av speciellt anpassade maskiner på terminal. Stabil torrhalt och jämn fraktion ger sortimentet förutsättningar att leva upp till en eftertraktad produkt för energiproduktion.

Sågverksflis

Vid sågning av den runda barkade stocken blir huvuddelen plank och brädor. Av resten blir en stor andel sågverksflis med torrhalten 45–50 %. 25 % av Vidas sågverksflis används för massaproduktion. Resterande del säljs framförallt till cellulosaindustrin men lämpar sig även utmärkt för eldning.

Torrflis

Plank och brädor som torkats efter sågningen längdjusteras till önskad längd. Avkapet flisas och produkten blir flis med en torrhalt som överstiger 80 %, därav namnet torrflis. Kraft- och värmeverk är huvudsakliga förbrukare av en fraktionsmässigt jämn produkt med låg askhalt. Torrflisen produceras kontinuerligt under året.

Kutterspån

Vid hyvling av sågverkens torkade trävaror produceras kutterspån. Kutterspånens höga torrhalt, ca 85 %, gör den lämplig som råvara för pelletsproduktion och strö för djurhållare. En stor produkt är komprimerad kutterspån, helt rensad från damm, förpackad i konsumentförpackning och som säljs under namnet Vida Stallströ.

Sågspån

Sågspån från Vidas sågverk har en stabil torrhalt, ca 50 % med små fraktionsvariationer, låg askhalt och produceras jämnt under året. Spånet är en attraktiv råvara för tillverkning av bränslepellets och spånskivor. Den jämna kvaliteten gör också spånen till en effektiv produkt för kraft- och värmeverk.

Bark

Barkning och rotreducering utförs före sågning. Torrhalten i barken varierar med årstiden och torrhalten är som lägst under höst och vinter. Barken levereras huvudsakligen till kraft- och värmeverk. Vårt städbarksortiment är bark som lossnar vid hanteringen av timret före sågning. Vår städbark lämpar sig väl för eldningsanläggningar som kan hantera stora fraktionsvariationer och en högre askhalt än vad som finns i normal bark.

Briketter

Vidas briketter tillverkas av kutterspån från gran som utvinns vid hyvlingsprocessen. Kutterspånet pressas ut i en kammare som ”bakar” ihop det till briketter. Därefter kyls briketterna ner på en 36 meter lång kylbana.

Briketten är 75 mm i diameter och har en maxlängd på 30 cm. Torrhalten är >85 %, vilket ger ett effektivt värmevärde på mer än 4,6 MWh/ton och densitet ca 540 kg/m3. Briketter används uteslutande för eldning.

• Diameter: ca 75 mm
• Längd: ca 20–150 mm
• Effektivt värmevärde: >4,6 MWh/ton
• Fukthalt: 10–13 %
• Densitet: >540 kg/m3
• Asksmälttemperatur: 1 200–1 400 grader
• Askhalt: <1 %

Briketter har ett energivärde på 160 MWh/lastbil (35 ton) jämfört med skogsflis som ligger på 100 MWh/lastbil.

Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna med bioenergi från Vida.

Kontakta oss

Vi berättar mer om möjligheterna med bioenergi från Vida.

Vida Energi AB

Besöksadress: Äspåsvägen 20
335 03, Hestra
0393-216 50
vida.energi@vida.se
Skogsbränsle och biprodukter

Vida Energi AB

Besöksadress: Äspåsvägen 20
335 03 Hestra
0393-216 50

Erik Dahl

Vice koncernchef, VD Vida Energi AB
0472-439 40
070-826 64 36

Jennie Tholin

Marknad och försäljning biprodukter
0370-33 99 63
073-093 99 63

Mårten Karlsson

Administration och Produktionsledare Grot SYD
0370-33 99 68

Rasmus Wictorsson

Produktionsledare Grot ÖST
070-550 15 31

Richard Bexell

Produktionsledare Grot VÄST
0383-185 23
070-210 02 14

Frida Andersson

Fakturering och administration
0370-33 99 20

Elias Axelsson Svensson

Logistiker
0370-33 99 23
070-550 19 21
Stäng