Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Vida släpper idag sin bokslutskommuniké för 2020. Året blev det bästa i Vidas historia.

Den goda konjunkturen för sågade trävaror som startade redan 2016 har fortsatt även under 2020. Under 2020 var det framförallt den mycket starka efterfrågan på trävaror i USA som drev lönsamheten. Temporärt påverkade Covid-19 leveranser och lönsamhet negativt under våren men återhämtade sig snabbt under sommaren och hösten genom en mycket stark ”gör det själv”-marknad för trävaror. Rörelseresultatet för 2020 är 1 013 miljoner SEK (662). Soliditeten uppgick till 61% (62%) och tillgängliga likvida medel inklusive beviljade kreditramar var vid årsskiftet 757 miljoner SEK (823).

Efterfrågan på trävaror har varit bra på Vidas samtliga marknader, och har främst drivits av ”gör det själv”-marknaden för trävaror i USA. I början på våren påverkade Covid-19 efterfrågan på sågade trävaror negativt men vi bedömer också att den starka ”gör det själv”-boomen under sommaren och hösten till del är Covid-19 relaterad. Marknaden för trävaror är fortsatt god, men vi vet att vi verkar i en cyklisk bransch där slagen är kraftiga och att efterfrågan snabbt kan vända. Under 2020 har flera saker sammanfallit som påverkat lönsamheten positivt; en god efterfrågan i hela världen, gynnsamma valutakurser och anläggningar som producerat bra.

Tillgång och produktion

Tillgången på timmer har balanserats väl med produktionen under 2020. Förbrukningen och prisnivån av timmer är fortsatt på en hög nivå.

Produktionen och utleveranserna av trävaror ökade i koncernens samtliga tolv sågverk under 2020 och uppgick totalt till 2 042 000 m3 (1 808 000). Vida har haft full produktion i samtliga sågverk under 2020 och räknar med att de produktivitetsförbättringar som är planerade kommer att generera ytterligare volymer under 2021.

Bergs sågverk

Förvärvet av sågverken från Bergs Timber den 1 september 2020 har på koncernnivå genererat en ökad produktion av trävaror med 156 000 m3 och bidragit till rörelseresultatet med 70 miljoner SEK. Det förändrings- och förbättringsarbetet som har påbörjats i dessa sågverk efter förvärvet beräknas fortgå hela 2021.

Koncernchef kommenterar

”På Vida finns cirka 1250 engagerade medarbetare. Utan deras drivkraft hade koncernen aldrig kunnat leverera ett sådant resultat som gjordes 2020.

Det finns en anledning att Vidas värdeord är just Engagemang, Enkelhet och Drivkraft, för det är just det jag möter varje dag hos våra medarbetare.

Fokusområden för året som gått på Vida har varit Hållbarhet och Arbetsmiljö. Vi verkar i en bransch där vi har fördelen att få jobba med en förnybar råvara. Men för oss på Vida räcker inte det utan vi vill jobba aktivt för att även vår produktion skall bli mer hållbar.

Att vi skall kunna erbjuda säkra arbetsplatser är också en självklarhet för oss och därför har vi flyttat upp Arbetsmiljö högt upp på agendan. Detta är även två fokusområden som vi kommer att arbeta med väldigt aktivt under 2021, och framöver, för att bli ännu bättre,” säger Måns Johansson koncernchef Vida.

Sammanfattning

Marknaden för trävaror är fortsatt bra och vi ser en god efterfrågan på trävaror för 2021. Vi verkar dock i en cyklisk bransch där förutsättningarna snabbt ändras. Vidas lönsamhet är starkt beroende på hur konjunkturen, valutakurser och politisk stabilitet i världen utvecklas. Det är faktorer vi har svårt att påverka, vi fortsätter däremot att fokusera på det vi själva kan påverka såsom ökad produktivitet och förbättringar i anläggningarna.

Under 2020 bedömer vi också att efterfrågan på trävaror påverkats positivt av Covid-19, en effekt vi tror avtar under 2021.

Ytterligare information kan lämnas av koncernchef Måns Johansson på telefon +46 70-535 88 25.

Alvesta 2021-02-25

Måns Johansson, koncernchef