Röjning i skog

Röjning - Skapar större valmöjligheter och förbättrar ekonomin i skogsbruket


Röjning är en åtgärd som sätts in för att påverka och styra utvecklingen av de olika trädstammarna. Genom röjningen skapar du större valmöjligheter i framtiden och förbättrar ekonomin i skogsbruket.

Man skiljer på plantskogsröjning och ungskogsröjning. Plantskogsröjningen avser plantskogens skötsel. När beståndet nått 1,3 meters medelhöjd brukar det benämnas ungskog.

Genom röjningen kan du:

  • lägga tillväxten på utvecklingsbara stammar av god kvalitet
  • minska produktionen av olönsamt virke
  • göra träden stabilare och minska risken för skador, som t.ex. snöbrott

Att inte röja innebär ofta en sämre ekonomi. Tillväxten blir fördelad på fler och klenare stammar, vilket ger lägre virkespris och högre avverkningskostnad. Dessutom ökar risken för skador. Innan röjningen påbörjas är det viktigt att du är på det klara med vad du vill åstadkomma med beståndet. Vad skall produceras, hur skall de framtida gallringarna utföras och skall någon speciell hänsyn tas?

I Klöver över nr 7 kan du läsa om vikten av att röja ungskogen för att få en högre lönsamhet i första gallringen.

Riktlinjer för kantzoner vid röjning

En kantzon är ett viktigt tillhåll för många växter och djur från närliggande miljöer. Det är även ett skydd för att bevara hänsynskrävande biotoperoch har en viktig funktion att minska näringsläckage till våra diken och vattendrag. 

Tänk på att:

  • Planera in kantzoner i samband med röjningen. Kantzonen har många olika funktioner. Utöver ovan nämnda funktioner är den även viktig för framtida lövinblandning och för kommande föryngringsavverkning.
  • Om det finns en kantzon som bedöms vara funktionell lämnas den orörd. Den blir då en självmarkerande gräns för kommande åtgärder.
  • Bredden på kantzonerna varieras efter de naturliga förutsättningarna.
  • Vid sparande av kantzon är det lämpligt att i första hand gynna lövträd.
  • Det är lämpligt att lämna kantzoner mot befintliga och utvecklingsbara naturvärden, kulturmiljöer, inägomark, våtmarker och vatten.

För vidare information se:

Skogsstyrelsens Målbilder för god miljöhänsyn, 5-2013
FSC SLIMF Standard
PEFC Skogsstandard

Välkommen att kontakta din lokala inköpare för råd och hjälp >>

 


Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDA Nytt

VIDA Nytt