VIDA hjälper dig med plantering och föryngring

Vi hjälper dig med föryngring


Att få till en bra föryngringar omgående efter en avverkning är viktigt. Därför krävs rätt markberedning, rätt plantor, rätt behandling och rätt plantering.

Vi är väl rustade att hjälpa dig med föryngringsarbetet. Vi har resurserna för markberedning, plantor, plantbehandling och plantering. För att ge oss hyggliga förutsättningar att göra ett bra jobb vill vi ha en tidig beställning. Vi har barrotsplantor, pluggplantor och täckrotsplantor.

Markberedning

Markberedning utförs för att skapa gynnsamma förhållanden för plantorna. Det blir t.ex. mindre konkurrens om vatten och näring, högre marktemperatur och mindre risk för snytbaggeskador. Det har visat sig att effekterna efter en markberedning håller i sig ganska länge. En högre tillväxt och vitalare plantor noteras i många år, i jämförelse med plantering utan beredning.

Många undersökningar har visat att markberedning ökar både överlevnad och tillväxt för planterade plantor men gynnar också naturlig föryngring. Vid markberedning friläggs mineraljord genom att humuslagret och vegetationen förs bort.

Syftet med markberedning är att plantans rötter ska få bra kontakt med mineraljorden så att finrötter snabbt kan växa ut. Innan plantan lyckats få ut rötter i omgivande mark är den utsatt för stora risker, framför allt torka. När rötterna har börjat fungera kan de förse plantan med vatten och näring och dessutom kan plantan producera kåda och hjälper till att försvara plantan från t.ex. snytbaggeangrepp. Mineraljord värms också upp mer än humus när solen skiner vilket gynnar rottillväxten.

Var nog med att märka ut kulturminnen, så de inte skadas vid markberedningen. Kantzoner och impediment bereds inte. Om det finns fornminne inom området måste tillstånd fås av länsstyrelsen.

Med rätt markberedning skapar du goda förutsättningar för den skog som skall växa på din fastighet lång tid framåt.

Plantering av skog

Satsa på plantor som står pall för angrepp

Idealiskt läge för att en planta skall klara sig är att ha marberett, att man använder en behandlad planta och en planta som är grövre, dvs att stammen är minst 10 mm i diameter.

Snytbaggen äter barken och när den gnagt runt hela plantans stam så dör plantan. På en grövre planta minskar risken att snytbaggen lyckas äta runtom.

I normalfallet är plantorna förbehandlade med bekämpningsmedel när man köper dem på plantskolan.

När ska jag plantera?

Vårplantering kan rekommenderas med alla typer av plantor. Tidpunkten bör vara mellan tjällossning och skottskjutning för barrotsplantor. Kylförvarade plantor kan planteras fram till midsommar. Täckrotsplantor medger en viss förlängning av planteringssäsongen.

Hur ska jag plantera?

Grundregeln vid plantering är att plantan sätts högt men djupt. Endast på mycket torra marker sätts plantan nere i markberedningsfläcken. Det är vanligare att plantor dränks än att de dör av torka. Vid plantering på friska marker bör en hög punkt i markberedningsfåran väljas. Det är viktigare att hitta rätt planteringsställe än att avståndet mellan plantorna blir exakta.

Vid plantering av hygge, som är fläckmarkberett, är ofta stället där tiltan vikts upp, en bra planteringspunkt. På fuktiga områden sätts plantan i den omvända torvan. Sätt den så djupt att roten kommer ner i underliggande mineraljord. Vad gäller gran gör det inget att en del av den gröna kronan hamnar under jord.

Täckrotsplantor medger en viss förlängning av planteringssäsongen.

Olika typer av plantor

Barrotsplantor, innebär att rötterna är fria från jord.

Täckrotsplantor, har en jordklump kring rötterna. För att få ett bra resultat är markberedning ett måste. Då är dessa plantor inte så arbetskrävande att sätta om man skaffat lämpliga redskap.

Pluggplantor, är ett mellanting mellan barrot och täckrot. Den är sådd i en täckrotsbehållare och sedan utplacerad på friland, där den fått växa som en barrotsplanta. Jordlumpen är oftast kvar och fina sugrötter har bildats, som grenar ut sig från denna. 

Efterbehandling

För säkerhetsskull bör man även göra en manuell behandling mot snytbaggeskador av plantorna följande höst (början på augusti). Ett bra råd kan också vara att ombehandla plantorna i fält andra året efter plantering (eventuellt både vår och höst om man har haft mycket snytbagge på hygget). Om man vill använda alternativ till kemiska bekämpningsmedel så kan vissa plantskolor erbjuda "mekaniska" plantskydd som också minskar skadorna av snytbagge.

Vi har resurserna att hjälpa dig med en lyckad plantering av skog!

 

 

 

Passa på att se över din skogsförsäkring

Se till att du har en heltäckande försäkring som även ersätter skador på plantskog. Ersättningen vid försäkringsskada är nämligen betydligt högre med markberedning. Kolla med ditt försäkringsbolag.

 


Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDA Nytt

VIDA Nytt