Certifiera din skog - FCS PEFC

Dubbelcertifiera för ett ansvarsfullt skogbruk!


Att certifiera sin skötsel av skogen är ett bevis för vår omvärld att skogen brukas uthålligt. Ett bevis som säkrar såväl avsättning av den förädlade trävaran som råvaran.

Det är en självklarhet att vi brukar våra skogar i Sverige uthålligt. För att möjliggöra en långsiktig god avsättning av de svenska skogsprodukterna så har du som skogsägare en nyckelroll genom att certifiera din fastighet. Genom VIDA har du som skogsägare möjlighet att bli certifierad enligt FSC® och PEFC™.

Varför certifiera?

I en värld där skogsprodukter blir utsatta för konkurrens från alternativa material är det viktigt för VIDA att visa att råvaran kommer från skogar där ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk bedrivs. Idag är många av VIDAs leverantörer redan certifierade enligt PEFC. Tack vara detta har VIDA haft möjligheten att leva upp till många kunder krav på en certifierad produkt.

Genom att erbjuda dig som skogsägare dubbelcertifiering hoppas VIDA kunna öka volymen certifierad råvara och därigenom kunna tillmötesgå marknadens krav på certifierade varor. Virke från en FSC och PEFC-certifierad fastighet ger i vissa fall bättre betalt än ocertifierat virke.

Vad är skogscertifiering?

Genom att blir skogscertifierad visar du som skogsägare ditt engagemang för ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk. Lite grovt kan det sägas att båda standarderna vilar på tre grundprinciper:

Skogsbruk

Skogsbruksåtgärderna ska gynna ett effektivt nyttjande av skogens mångfald av produkter och andra nyttigheter. Detta för att säkerställa ekonomisk bärkraft och ett stort antal miljöbetingande och sociala fördelar.

Miljö

Skogssköteln skall ta hänsyn till de naturliga och/eller kulturpåverkade ekologiska processer som skapat de miljöer,substrat och strukturer vilka är viktiga för den biologiska mångfalden.

Sociala standarden

Skogsbruket ska bidra till en långsiktig, social och ekonomisk välfärd för de som arbetar i skogen och för närboende. Skogsägaren ska bedriva ett ansvarsfullt, långsiktigt skogsbruk på fastigheten med ett högt nyttjande av den skogliga produktionspotentialen som skapar möjligheter till arbete i skogen och till vidareförädling.

Vad innebär certifieringen för dig som skogsägare?

Alla skogsägare som accepterar och lever upp till certifieringskraven för FSC och PEFC kan ansöka om att bli certifierade genom VIDA Skog. Att bli certifierad innebär att du tecknar ett avtal med VIDA Skog och åtar dig att följa de regler och rutiner VIDA Skog har för FSC och PEFC.

För dig som är intresserad av att certifiera din fastighet - hör av dig till din inköpare!

VIDA PEFC PRO B P SVENSK 201310 Liten   Fscc8lokx Liten

FSC >>
PEFC >>


Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog