Virkesaffären steg för steg

Så här går virkesaffären till


Här beskriver vi de olika stegen i en virkesaffär och vilka krav du som skogsägare kan ställa.

1. Kontakt tas mellan dig och din virkesinköpare

En första kontakt tas mellan dig som skogsägare och din lokala virkesinköpare på VIDA. Ofta sker detta när man ser ett behov av en skoglig åtgärd, om man blivit drabbad av storm eller om man går i tankarna på att avverka.

2. Inventering på din skogsfastighet

En virkesaffär inleds i stort sett alltid med att vi gör en inventering på din fastighet. Kanske vet du redan i detta läge vad du vill ska göras eller vill du ha råd och rekommendationer från din inköpare. Tillsammans går vi ut i skogen och tittar närmare på det område som du bestämt dig för att avverka eller så går vi tillsammans runt på fastigheten och diskuterar vad som behöver göras. Detta bildar ett åtgärdsunderlag för att skriva kontrakt. Om du själv inte själv kan gå med i skogen kan inköparen göra en inventering på egen hand och upprättar därefter ett åtgärdsförslag som används som diskussionsunderlag för en affär. 

Om det redan finns en upprättad skogsbruksplan för fastigheten brukar de åtgärder som finns planerade enligt den vara till värdefull hjälp vid en inventering. Om skogsbruksplan saknas informerar inköparen om fördelarna med att upprätta en sådan. Läs mer om skogsbruksplan >>

3. Kontraktskrivning

Utifrån den gjorda inventeringen inleder vi sedan ett affärssamtal som förhoppningsvis leder till att ett kontrakt upprättas. Tillsammans kommer vi överens om vilka åtgärder som skall genomföras var och på vilket sätt. Vidare avtalas priser, betalningsplan, avverkningstid, certifiering och annat som har betydelse för affären. Kontraktsförutsättningar för ett ev. GROT-uttag kan också diskuteras. Vid detta tillfälle kan även andra skogliga åtgärder avtalas, men i denna beskrivning avgränsar vi oss till själva virkesaffären.

4. Registrering av kontrakt 

Inköparen registrerar förutsättningarna för kontraktet inklusive den betalningsplan som är överenskommen i VIDAs databas. Det skapas en arbetsbeskrivning till inblandade entreprenörer samt en virkesorder till transportören. Om åtgärden avser en slutavverkning skickar inköparen även in en hyggesanmälan till Skogsstyrelsen. Inköparen gör också en kontroll med hänsyn till kulturskyddade områden, minnesmärken och nyckelbiotoper.

5. Planering i fält

Innan åtgärderna kan utföras gör inköparen ett andra besök på din fastighet. Inköparen planerar då åtgärderna genom att markera rågångar, upplagsplats för avverkat virke, dra upp basvägar till avverkningstrakten, märka upp aktuell avverkning. Vid behov görs detta tillsammans med entreprenören. Inköparen får nu också en möjlighet att fånga upp ytterligare information om fastigheten som behöver tas hänsyn till och kan därmed också justera arbetsbeskrivningen vid behov. 

6. Planering av avverkning 

Nu kan avverkningen börja planeras i detalj. Tidpunkten för avverkningen bestäms och du informeras om denna. Inköparen passar då också på att stämma av eventuella frågetecken med dig. Samtidigt skickas den kompletterade arbetsbeskrivningen med apteringsinstruktion till entreprenören. Apteringsinstruktionen innehåller detaljer om hur stammen skall sönderdelas till timmer, kubb och massaved. Om behov finns går även inköparen igenom förutsättningarna för avverkningen på plats med entreprenören.

7. Avverkning 

Dags att avverka skogen efter givna förutsättningar. Våra entreprenörer är erfarna och välutbildade och tar ansvar för avverkningen och transporten av timret fram till bilväg med inköparens instruktioner som grund. Entreprenören har löpande kontakt med inköparen och rapporterar också dagens avverkade volym med datorns hjälp. När denna avrapportering sker går en signal automatiskt till lastbilschauffören när första lasset är klart för transport.

skogsavverkning avverkning med VIDA

8. Transporter 

Transportören transporterar respektive sortiment till något av våra sågverk eller till avsedd mottagare av massaved utifrån den transportorder som datasystemet har genererat.

virkestransport till VIDAs sågverk

9. Inmätning av timmer 

När timret anländer till något av VIDAs sågverk skall det mätas in. Mätningen utförs av en av VIDA oberoende part, VMF; virkesmätningsföreningen. Timret mäts på de flesta ställen i m3fub, dvs fritt under bark. Mätningsresultatet skickas till SDCs databas. SDC är skognäringens IT-företag som upprättar mätbesked och gör en prisberäkning. Denna skickas sedan till inköparen.

10. Avräkning 

När allt virke är inmätt på aktuellt uppdrag skickar entreprenören en slutfaktura till inköparen. Inköparen stämmer av så att alla sortiment är bortkörda från avverkningsplatsen. Inköparen sammanställer sedan en avräkning mot dig som skogsägare och går igenom denna med dig antingen per telefon eller vid ett besök. Betalning sker därefter enligt den betalningsplan som är upprättad.

Kontakta din vireksinköpare

 

 

 

 

 

 


Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog