Skogsdag med fokus på hänsynstagande vid avverkning


Den 18 juni var det skogsdag för VIDAs slutavverknings-entreprenörer i vårt östra inköpsområde.

Temat var hänsynstagande vid normal avverkning och vid avverkning i eller i anslutning till nyckelbiotoper. Ute i fält besöktes ett område som ska avverkas och här diskuterades vikten av god planering.

Deltagarna fick konkreta tips på vad man ska tänka på vid en känslig avverkning i ett nyckelbiotopområde. Man besökte även två områden där avverkning genomförts och gjorde där en uppföljning kring tillvägagångssätt och resultat. Närmar 40 entreprenörer, representanter från Skogsstyrlen och VIDA Skog deltog för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning i denna viktiga fråga.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt