Bokslutskommuniké 2011 för VIDA- gruppen


Rörelseresultat för 2011 är 88 262 tkr (248 315 tkr). Affärsområdena Timber, Energi och Packaging visar positivt rörelse-resultat medan utvecklingen för Paper har varit negativ under året. Soliditeten för koncernen uppgår till 36% (36%).

Rörelseresultat för 2011 är 88 262 tkr (248 315 tkr). Affärsområdena Timber, Energi och Packaging visar positivt rörelse-resultat medan utvecklingen för Paper har varit negativ under året. Soliditeten för koncernen uppgår till 36% (36%).

Timber
Produktionen och utleveranser av sågade trävaror var fortsatt hög under 2011, produktionen i koncernens sågverk uppgick till 1 158 000 m3 (1 087 000 m3). Marknaden för sågade trävaror har varit historiskt svag under 2011 vilket tillsammans med höga råvarupriser har pressat lönsamheten. Utsikterna inför 2012 ser fortsatt svaga ut och vi kan inte se någon snabb vändning av konjunkturen. Råvarusituationen har varit mycket bra under året med ett starkt inflöde av timmer till samtliga anläggningar, men med fortsatt höga prisnivåer. Inflödet av timmer är fortsatt starkt och behovet av timmer är säkrad under hela 2012.

Energi
Marknaden för GROT och övriga oförädlade biobränslen har försämrats under hösten med ökat utbud och stagnerade prisnivåer. För bränslepellets finns en överproduktion, vilket pressat lönsamheten för såväl bolaget som för branschen som helhet.

Packaging
De åtgärder som vidtagits under de senaste åren har börjat ge resultat. Produktionen och efterfrågan på samtliga bolagets produkter har varit rekordhög och samtliga enheter visar ett positivt resultat. Kunderna inom fordonsindustrin har signalerat lägre volymer under början av 2012, men de prognostisera en återhämtning redan under 2:a kvartalet.

Paper
Resultat och produktion är ännu inte på en tillfredställande nivå. Omställningen till dissolving (textilmassa) har under året pressat lönsamheten. Produktionen är nu på en högre nivå vilket tillsammans med stigande försäljningspriserna gör att det ser positivare ut för 2012.

Likviditet
Likviditeten i bolaget är god och tillgängliga medel på bankkonton var vid årsskiftet 275 miljoner kr. Tillsammans med ytterligare lånelöfte på 100 miljoner kr bedömer vi att likviditeten under hela 2012 kommer att vara god.

Framtid
Sågverksindustrin är inne i en historiskt svag och lång konjunktursvacka vilket har pressat lönsamheten i branschen. Flera sågverk har lagts ned eller kraftigt minskat produktionen, en omstrukturering i branschen som vi bedömer kommer att fortsätta under 2012. VIDA koncernen står väl rustade med välinvesterade anläggningar samt en väl fungerande inköps- och säljorganisation, vilket med årets förvärv av VIDA HN AB och Villa VIDA AB ytterligare förstärker positionen som ledande aktör inom skogsindustrin. VIDA står starkt i rådande konjunktur och med hög kapacitet när konjunkturen vänder. VIDA bedömer att även 2012 blir ett svagt sågverksår men planerar att ha en fortsatt hög produktion i samtliga sina anläggningar.

 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt