Bokslutskommuniké 2011 för VIDA- gruppen


Rörelseresultat för 2011 är 88 262 tkr (248 315 tkr). Affärsområdena Timber, Energi och Packaging visar positivt rörelse-resultat medan utvecklingen för Paper har varit negativ under året. Soliditeten för koncernen uppgår till 36% (36%).

Rörelseresultat för 2011 är 88 262 tkr (248 315 tkr). Affärsområdena Timber, Energi och Packaging visar positivt rörelse-resultat medan utvecklingen för Paper har varit negativ under året. Soliditeten för koncernen uppgår till 36% (36%).

Timber
Produktionen och utleveranser av sågade trävaror var fortsatt hög under 2011, produktionen i koncernens sågverk uppgick till 1 158 000 m3 (1 087 000 m3). Marknaden för sågade trävaror har varit historiskt svag under 2011 vilket tillsammans med höga råvarupriser har pressat lönsamheten. Utsikterna inför 2012 ser fortsatt svaga ut och vi kan inte se någon snabb vändning av konjunkturen. Råvarusituationen har varit mycket bra under året med ett starkt inflöde av timmer till samtliga anläggningar, men med fortsatt höga prisnivåer. Inflödet av timmer är fortsatt starkt och behovet av timmer är säkrad under hela 2012.

Energi
Marknaden för GROT och övriga oförädlade biobränslen har försämrats under hösten med ökat utbud och stagnerade prisnivåer. För bränslepellets finns en överproduktion, vilket pressat lönsamheten för såväl bolaget som för branschen som helhet.

Packaging
De åtgärder som vidtagits under de senaste åren har börjat ge resultat. Produktionen och efterfrågan på samtliga bolagets produkter har varit rekordhög och samtliga enheter visar ett positivt resultat. Kunderna inom fordonsindustrin har signalerat lägre volymer under början av 2012, men de prognostisera en återhämtning redan under 2:a kvartalet.

Paper
Resultat och produktion är ännu inte på en tillfredställande nivå. Omställningen till dissolving (textilmassa) har under året pressat lönsamheten. Produktionen är nu på en högre nivå vilket tillsammans med stigande försäljningspriserna gör att det ser positivare ut för 2012.

Likviditet
Likviditeten i bolaget är god och tillgängliga medel på bankkonton var vid årsskiftet 275 miljoner kr. Tillsammans med ytterligare lånelöfte på 100 miljoner kr bedömer vi att likviditeten under hela 2012 kommer att vara god.

Framtid
Sågverksindustrin är inne i en historiskt svag och lång konjunktursvacka vilket har pressat lönsamheten i branschen. Flera sågverk har lagts ned eller kraftigt minskat produktionen, en omstrukturering i branschen som vi bedömer kommer att fortsätta under 2012. VIDA koncernen står väl rustade med välinvesterade anläggningar samt en väl fungerande inköps- och säljorganisation, vilket med årets förvärv av VIDA HN AB och Villa VIDA AB ytterligare förstärker positionen som ledande aktör inom skogsindustrin. VIDA står starkt i rådande konjunktur och med hög kapacitet när konjunkturen vänder. VIDA bedömer att även 2012 blir ett svagt sågverksår men planerar att ha en fortsatt hög produktion i samtliga sina anläggningar.

2011
2010
Rörelseresultat per affärsområde (tkr)
 
Timber
41 813
220 579
Energi
8 077
20 420
Packaging
52 195
10 802
Paper
-10 235
5 514
Koncerngemensamt/elimineringar
-3 588
- 9 000
Totalt
88 262
248 315
Resultaträkning (tkr)
Omsättning

 

4 157 896

 

3 957 863

Rörelsereslultat

 

88 262

 

248 315

Resultat e finansiella poster

 

50 197

 

220 755Bokslutet är inte slutligt fastställt av bolagets styrelse eller granskat av revisorer.

Ytterligare information lämnas av koncernchef Santhe Dahl tfn 070 5513055 eller informationschef Lotta Fonsell tfn 070 2275567.

Alvesta 2012-02-15
Santhe Dahl, koncernchef


Pallkragar

Pallkragar från VIDA

Lastpallar

Lastpallar från VIDA

Lock & mellanlägg

lock och mellanlägg VIDA Packaging

Kabeltrummor

Kabeltrummor från VIDA

Specialemballage

Specialemballage från VIDA

Kompositprodukter

Kompositprodukter pallkloss VIDA

Lager & logistik

Lager och logistik träemballage VIDA

Emballagetvätt

Emballagetvätt industrirekond VIDA