Rejält förbättrad lönsamhet för VIDA


Rörelseresultatet för första halvåret är 222 miljoner (51 miljoner). Resultatförbättringen beror främst på en bättre marknad för sågade trävaror, gynnsamma valutakurser och en hög produktion i koncernens anläggningar.

Efterfrågan på sågade trävaror är hög på samtliga Vidas huvudmarknader, främst drivet av en hög nybyggnadstakt i stora delar av världen. Vi ser ingen snabb förändring i efterfrågan men man kan samtidigt konstatera en ovanligt hög nybyggnadstakt samt politisk och finansiell oro i delar av världen som gör att förutsättningarna snabbt kan ändras.

De under 2016 förvärvade sågverken i Tranemo och Nössemark producerar bättre än förväntat och bidrar positivt till koncernens lönsamhet.

Affärsområdet Emballage har haft god beläggning, framför allt beroende på högre efterfrågan från fordon- och verkstadsindustrin.

Affärsområde Energi har haft en högre produktions- och leveranstakt under första halvåret jämfört med motsvarande period förra året. Efterfrågan på bolagets produkter är svagt ökande och efter flera år av obalans ser vi nu en förbättrad balans mellan utbud och efterfrågan.

Modultillverkning av lägenheter har startat under året vilket tillsammans med befintlig verksamhet har ökat omsättningen i affärsområde Housing.

I det korta perspektivet ser vi en fortsatt god lönsamhet, dock inte på samma höga nivå som under första halvåret. Det beror främst på resultateffekterna av senaste timmerprishöjningen och mindre gynnsamma valutakurser. I det längre perspektivet påverkas resultatet av konjunktur- och valutasvängningar. Med alla de produktivitetsförbättringar som sker i våra anläggningar och de väl fungerande inköps- och säljorganisationerna ser vi fortsatt positivt på Vidas utveckling på både lång och kort sikt.

Vi fortsätter fokusera på det vi själva kan påverka såsom ökad produktivitet och en attraktiv produktmix.

Resultaträkning (tkr)    jan-jun    jan-jun 
     2017    2016
         
Nettoomsättning   2 825 314   2 443 243
Resultat före avskrivningar (EBITDA)    286 288   110 056
Rörelseresultat (EBIT)       221 534    51 201
         
Resultat efter finansiella poster    215 897    46 453

 Bokslutet är inte granskat av bolagets revisorer.