Kraftigt förbättrat resultat för VIDA


Rörelseresultatet för 2014 är 235 764 tkr vilket är en förbättring av resultatet med 145 376 tkr jämfört med 2013. Det förbättrade resultatet beror främst på en bättre marknad för sågade trävaror och en under året succesiv försvagning av svenska kronan.

Omsättning 3 923 452 tkr (3 552 088 tkr). Samtliga 17 produktionsenheter visar positiva resultat. Det förbättrade resultatet beror främst på en bättre marknad för sågade trävaror och en under året succesiv försvagning av svenska kronan, även om effekten av den innebär en fördröjning beroende på vår policy för valutasäkring. Soliditeten uppgår till 44% (42%) och tillgänglig likviditet 249 187 tkr  (257 192 tkr). 

Timber

Produktionen och utleveranser av trävaror ökade jämfört med 2013. Produktionen i koncernens 7 sågverk uppgick till 1 327 590 m3 (1 167 700 m3). Samtliga anläggningar har under 2014 haft full produktion. Den förbättrade produktionen har främst skett genom ökad produktivitet, ökat sågutbyte och ytterligare specialisering. Råvarusituationen har varit stabil under hela året med ett starkt flöde av timmer. Marknaden var under första halvåret i balans men har under andra halvåret övergått i ett överutbud. Det överutbudet har delvis kompenserats genom en försvagning av den svenska kronan.

Packaging

Lönsamheten har ytterligare förbättras genom fortsatta produktivitetsförbättringar och en mycket god beläggning under de första 8-9 månaderna. Under senare delen av året har orderingången mattats av något. 

Energi

För marknaden av grot, våta bränslen och biprodukter från sågverken råder ett överutbud och som en följd har priserna under året sjunkit. För bränslepellets råder en överproduktion, mycket beroende på en ytterligare mild vinter. Trots den negativa marknadsutvecklingen visar affärsområdet ett positivt resultat. 

Housing

Lönsamheten har förbättrats jämfört med tidigare år. Främst genom bättre beläggning och förbättrade marginaler. 

Framtid

Den långsamt förbättrade marknaden för sågade trävaror bedömer vi fortsätter under 2015. Ytterligare produktivitetsförbättringar kommer att innebära en ökad produktion jämfört med 2014 i samtliga sågverk. Utbudet av råvara är på en hög och stabil nivå. Vi har en väl fungerande inköps- och säljorganisation i kombination med effektiva anläggningar varför vi ser positivt på 2015. VIDA kommer fortsatt att vara en ledande aktör inom skogsindustrin.

undefined

Bokslutet är inte slutgiltigt fastställt av bolagets styrelse eller granskat av revisorer.

Ytterligare information lämnas av koncernchef Santhe Dahl tfn 070-551 30 55.