Fortsatt lönsamhet för VIDA – trots svaga valutakurser och Brexit


VIDAs resultat för första halvåret 2016 når inte upp till förväntningarna. Den underliggande efterfrågan på trävaror är bra och produktiviteten i anläggningarna utvecklas som förväntat, men det kompenserar inte fullt ut den negativa resultatpåverkan som de vikande valutakurserna har haft under första halvåret. Rörelseresultatet för första halvåret är 51 miljoner (136 miljoner).

Efterfrågan av trävaror av gran har fortsatt förbättras. I USA, Europa och Japan kan vi se marginalförbättringar, medan intjäningen i England har försämrats beroende på en vikande valutakurs. Marknaden för furu är fortsatt svag, främst driven av lägre prisnivå i Nordafrika och Mellanöstern. Inför hösten bedömer vi att försäljningspriserna för trävaror kommer att vara svagt stigande, dels på grund av anpassning till förändrade valutakurser men också på grund av en svagt stigande konsumtion av trävaror. Den finansiella oron i bland annat England gör att förutsättningarna är osäkra och snabbt kan ändras. 

Affärsområdet Emballage har inte haft full beläggning, framför allt beroende på lägre efterfrågan från fordon- och verkstadsindustrin. Beläggningen har ökat succesivt under första halvåret. 

Ytterligare en mild vinter har för affärsområdet Energi inneburit mindre volymer och en pressad prisnivå. Detta gäller både för bolaget och för branschen som helhet. 

För vår hustillverkning ser vi en stabil intjäning och en bra orderingång.

Med de produktivitetsförbättringar som sker i våra anläggningar, de väl fungerande inköps- och säljorganisationerna tillsammans med en konjunkturförbättring gör att vi långsiktigt ser positivt på utvecklingen.


Bokslutet är inte slutgiltigt fastställt av bolagets styrelse eller granskat av revisorer.

Ytterligare information lämnas av koncernchef Santhe Dahl tfn 070-551 30 55.