Bokslutskommuniké 2015


Rörelseresultatet för 2015 är 163 miljoner SEK (235). Omsättning var 4 177 miljoner SEK (3 923). Samtliga 16 produktionsenheter visar en högre produktion och produktivitet än 2014 och samtliga enheter visar positiva resultat.

Trots en svag avslutning på året genererar sågverksrörelsen ett fortsatt stabilt resultat. Packaging har haft ett svagare 2015 jämfört med 2014 och Energi kämpar med en fortsatt obalans mellan utbud och efterfrågan. Lönsamheten i Housing har under året utvecklats mycket positivt. Soliditeten uppgår till 44% (44%) och tillgänglig likviditet var vid årsskiftet 237 160 tkr (249 187).

Timber

Produktionen och utleveranserna av trävaror ökade jämfört med 2014. Produktionen i koncernens 7 sågverk uppgick till 1 428 196 m3 (1 327 590 m3). Samtliga anläggningar har under 2015 haft full produktion. Den högre produktionen är ett resultat av produktivitetsförbättringar och en ökad specialisering. Marknaden för trävaror var god under första halvåret, bla drivet av en gynnsam valutakurs, men försvagades under andra halvåret. Oron i Nordafrika och Mellanöstern tillsammans med ökad produktion av trävaror i Sydsverige skapade under hösten en obalans mellan utbud och efterfrågan. En ogynnsam utveckling av valutakurserna (framförallt det engelska pundet) försämrade ytterligare lönsamheten under senare delen av året. Råvaruförsörjningen av timmer har varit stabil under hela året med ett starkt utbud av timmer.

Packaging

Affärsområde Packaging har haft en lägre produktion än under 2014 vilket också inneburit en lägre lönsamhet. Den lägre produktionstakten beror på lägre efterfrågan från fordon- och verkstadsindustrin. Under början av 2016 kan vi se en något ökad efterfrågan. 

Energi

För bränslepellets råder en fortsatt obalans mellan produktion och efterfrågan, en obalans som ytterligare förstärkts av en mild vinter. För GROT och biobränsle från sågverken råder en allt bättre balans mellan utbud och efterfrågan men är ännu inte på en nivå som skapar en acceptabel lönsamhet. Trots den fortsatt svaga utvecklingen för bioenergi visar affärsområdet positivt resultat. 

Housing

En högre beläggning har genererat en högre omsättning vilket tillsammans med ökade marginaler har inneburit en fortsatt stabil resultatutveckling i bolaget. Beläggningen under början av 2016 är fortsatt god. 

2016

Den sämre marknaden för trävaror som råder just nu bedömer vi är övergående och vi tror på en ökad efterfrågan av trävaror under andra kvartalet. Utvecklingen påverkas av valutakursförändringar och andra omvärldsfaktorer i en omvärld som vi bedömer är mer volatil och osäker än tidigare. Ett fortsatt fokus på produktivitetsförbättringar kommer att innebära ökad produktion i samtliga sågverk under 2016, vilket tillsammans med väl fungerande inköps- och säljorganisationer borgar för en fortsatt positiv utveckling under 2016. Utbudet av råvara är stabilt och försörjningen till koncernens sågverk är tryggad under större delen av 2016. VIDA kommer fortsatt att vara en ledande aktör inom skogsindustrin.

Ytterligare information lämnas av koncernchef Santhe Dahl tfn 070-551 30 55.