Fortsatt god lönsamhet för VIDA Gruppen


VIDAs rörelseresultat för första halvåret 2015 är 136 miljoner, vilket är i nivå med motsvarande period 2014 (143). Samtliga 17 enheter visar positivt resultat.

Sågverksrörelsen visar ett bättre resultat än 2014, 131 miljoner (113), medan enheterna för träemballage och bioenergi visar ett något sämre resultat än 2014. För vår hustillverkning är intjäningen fortsatt god.

Efterfrågan av trävaror har i Europa och framförallt England fortsatt förbättrats under första halvåret. Under första halvåret har prisnivån sjunkit i lokal valuta på våra viktigaste exportmarknader, vilket delvis har kompenserats av en gynnsammare kronkurs. I USA och Japan kan vi se en bättre marknad och våra volymer ökar återigen till dessa länder. Vårt nystartade försäljningsbolag i Australien har startat enligt plan med ett kontinuerligt flöde av trävaror dit.

Affärsområdet Emballage har haft en lägre produktionstakt under första halvåret och med det en lägre lönsamhet, framför allt beroende på lägre efterfrågan från fordon- och verkstadssindustrin. Affärsområdet Energi har haft lägre försäljningsvolymer beroende på en mild vinter vilket har pressat lönsamheten. För vår hustillverkning kan vi se en ökande orderingång.

Första halvårets resultat är på en acceptabel nivå men vi kan i år liksom förra året se att marginalerna sjunker något inför hösten. Vi kan se en allt högre produktion av trävaror, en produktionsökning som vi bedömer överstiger efterfrågan av trävaror under kommande höst och vinter.

Koncernens sågverk har under första halvåret haft full två-skiftsproduktion, vilket det också planeras för under andra halvåret.

Med de produktivitetsförbättringar som sker i våra anläggningar, de väl fungerande inköps- och säljorganisationerna tillsammans med en konjunkturförbättring gör att vi långsiktigt ser positivt på utvecklingen.

undefined

Ytterligare information lämnas av koncernchef Santhe Dahl tfn 070-551 30 55.