Förbättrat resultat för VIDA


VIDAs rörelseresultat för första halvåret 2014 är 143 miljoner kronor, en förbättring med 93 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2013. Samtliga 17 enheter visar positivt resultat.

Trävarumarknaden i framförallt England, Tyskland och Nordafrika har varit bra under första halvåret, vilket tillsammans med en svagare kronkurs gentemot våra viktigaste exportmarknader har påverkat resultatet positivt. I USA och delar av Asien är prisnivån för trävaror alltjämt på en för låg nivå för att öka försäljningen på dessa marknader.

Affärsområdet Emballage har haft en mycket hög produktionstakt under första halvåret med ökad lönsamhet, medan affärsområde Energi har haft lägre volymer beroende på en mild vinter. För vår hustillverkning kan vi se en ökande orderingång. 

Första halvårets resultat är på en acceptabel nivå men vi kan redan se att marginalerna sjunker något under hösten. Prisnivån för sågverkens biprodukter är fallande för såväl bränslesortimenten som för cellulosaflisen. Under 2014 har vi sett en allt högre produktion av trävaror i både Sverige och övriga Europa. Vi kan känna en oro för om det under hösten och vintern finns en efterfrågan som matchar det högre utbudet. 

Koncernens sågverk har under första halvåret haft full två-skiftsproduktion, vilket det också planeras för under andra halvåret. 

Med de produktivitetsförbättringar som sker i våra anläggningar, de väl fungerande inköps- och säljorganisationerna tillsammans med en konjunkturförbättring gör att vi långsiktigt ser positivt på utvecklingen.

reslutaträkning jan-jun2014

 Ytterligare information kan lämnas av koncernchef Santhe Dahl tfn 070-551 30 55.