Bokslutkomuniké 2013 VIDA Group


Rörelseresultat för 2013 är 90 338 tkr, en förbättring av resultatet med 140 868 tkr jämfört med 2012.

Resultatförbättringen beror främst på en starkare marknad för sågade trävaror, ökad produktivitet i anläggningarna samt ökat fokus på kärnverksamheten. Samtliga affärsområden visar positivt resultat. Soliditeten för koncernen uppgår till 42% (41%).
Den förbättring av marknaden för sågade trävaror som startade under året bedömer vi fortsätter under 2014. Vår bedömning är att konjunkturen har vänt upp men att den är fortsatt bräcklig och att små händelser kan få konsekvenser på efterfrågan.
Även om resultatet inte är på en långsiktigt acceptabel nivå får det ändå anses som godkänt under rådande konjunktur.

Timber
Produktionen och utleveranser av sågade trävaror var fortsatt hög under 2013. Produktionen i koncernens sågverk uppgick till 1 167 700 m3 (1 239 600 m3). Inför 2013 har två av anläggningarna minskat produktionen från tre- till tvåskift, en nivå som vi bedömer är långsiktigt optimal. Samtliga anläggningar har under 2013 haft full produktion. Råvarusituationen har varit stabil under hela året med ett starkt inflöde av timmer till samtliga anläggningar, men till fortsatt höga prisnivåer. För att nå en acceptabel lönsamhet krävs en större differens mellan försäljningspriset på trävaror och kostnaden för timmer.

Energi
Marknaden för GROT och övriga oförädlade biobränslen har stagnerat med ökat utbud och sjunkande prisnivåer. För bränslepellets finns en överproduktion, vilket pressar lönsamheten för såväl bolaget som för branschen som helhet. 

Packaging
Efter en svag inledning på året har produktionen och efterfrågan på samtliga bolagets produkter varit hög och samtliga enheter visar ett positivt resultat. 

Likviditet
Soliditeten och likviditeten är god och tillgänglig likviditet var vid årsskiftet 257 192 tkr
(287 589 tkr). Under året har 80 000 tkr amorterats enligt plan och under 2014 kommer planenliga amorteringar att uppgå till 60 000 tkr. En medveten och planerad ökning av rotlagret av timmer har belastat likviditeten med 90 000 tkr under året. Likviditeten bedöms vara mycket tillfredsställande under hela 2014. Soliditeten är god och kommer att förbättras ytterligare under 2014.

Framtid
Den förbättringen av marknaden för trävaror som började under 2013 bedömer vi fortsätter under 2014. Flera marknader är emellertid fortsatt svaga och vi bedömer att små händelser kan förändra balansen åt endera hållet. Produktionen beräknas att öka i VIDAs samtliga anläggningar under 2014 och tillgången på råvara är tryggad under hela 2014. Vår bedömning är att intjäningen kommer att förbättras under 2014.

Med de produktivitetsförbättringar som sker i våra anläggningar, de väl fungerande inköps- och säljorganisationerna tillsammans med en konjunkturförbättring gör att vi ser en långsiktigt positivt utveckling för samtliga VIDA-bolag. VIDA kommer fortsatt vara en ledande aktör inom skogsindustrin.

Rorelseresultat 2011 2013

Bokslutet är inte slutligt fastställt av bolagets styrelse eller granskat av revisorer.

Ytterligare information kan lämnas av koncernchef Santhe Dahl tfn 070-551 30 55. 

Alvesta 2014-02-24, 

Santhe Dahl, koncernchef