Förbättrad lönsamhet för VIDA


VIDAs lönsamhet var under andra halvåret 2016 betydligt bättre än det första. Valutakurserna förbättrades något under senare delen av året och efterfrågan på trävaror var fortsatt god, vilket tillsammans med hög produktivitet i anläggningarna förbättrade marginalerna.

Samtliga 18 enheter, utom Nössemark som är under uppstart, visar positiva resultat. Rörelseresultatet är 173 miljoner SEK (163). Soliditeten uppgår till 44 % (43%) och tillgängliga likvida medel var vid årsskiftet 392 miljoner (249). Under året har investeringarna uppgått till 285 miljoner.

 

TIMBER

Produktion och utleveranser av trävaror ökade under 2016. Produktionen i koncernens nio sågverk uppgick till 1 498 931 m3 (1 428 196 m3). Samtliga anläggningar har under året haft full produktion utom Nössemark som är under uppstart och av den anledningen har ett negativt resultat på 14,4 miljoner. Den högre produktionen är ett resultat av högre produktivitet (2,8%) samt förvärv av Nössemark och Tranemo. Uppstarten i Nössemark har gått bättre än plan och steg 1 i investeringsprogrammet är genomfört. Under 2017 genomförs steg 2 vilket bland annat innebär investering i ett nytt höghastighetshyvleri. Tranemo som förvärvades i september har haft full produktion sedan övertagandet och presterar enligt förväntan. Marknaden för trävaror är fortsatt god och under senare delen av året har valutakurserna förbättrats.

 

PACKAGING

Affärsområdet Packaging har haft högre beläggning under 2016 än 2015 och därmed en förbättrad lönsamhet. Prognoser och orderingång för 2017 indikerar en fortsatt förbättrad lönsamhet.

 

HOUSING

Vår hustillverkning har haft en stabil beläggning med god intjäning under 2016. Med den enskilt största ordern hittills förväntar vi en god beläggning under 2017 med en väsentligt ökad omsättning.

 

ENERGI

Efter flera år av obalans ser vi en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Bolaget har framförallt tagit marknadsandelar på pellets men även stallströ vilket inneburit stora lagerminskningar och en förbättrad lönsamhet.

 

2017

Vi ser en fortsatt god efterfrågan på samtliga våra produkter under 2017 men det kan förändras. Den politiska oron i världen och valutakursutvecklingen är faktorer som framförallt påverkar våra trävaror.

Att vi har fortsatt fokus på det som vi själva kan påverka såsom ökad produktivitet kommer att öka den sågade produktionen. Detta tillsammans med en väl fungerande inköp- och säljorganisation borgar för en positiv utveckling under 2017.

Vi kommer fortsatt vara en ledande aktör inom skogsindustrin.

 

Rörelseresultat per affärsområde (tkr)  2016     2015  
 Timber  150 126   157 031  
 Packaging  18 878   6 611 
 Energi  6 720   3 125 
 Housing  7 006   6 550 
 Koncerngemensamt/elimineringar  -9 856   -9 822 
  172 874   163 495 
       
Resultaträkning (tkr)      
Omsättning  4 515 076    4 177 943
Rörelseresultat  172 874   163 495 
Resultat efter finansiella poster  159 672   157 777 


Bokslutet är inte granskat av bolagets revisorer.

Ytterligare information lämnas av koncernchef Santhe Dahl tfn 070-551 30 55.