Enklare att hitta rätt i skogen


Nu ska samtliga skogsbilvägar i Götaland inventeras. Den senaste kartläggningen genomfördes senast på 1990-talet och för många skogsbilvägar är informationen idag inaktuell eller till och med felaktig, vilket leder till problem för olika aktörer.

Korrekt information om hur skogsbilvägarna ser ut är av avgörande betydelse för att virkestransporter skall kunna planeras och genomföras på ett effektivt sätt. Det är även en säkerhetsfråga. En korrekt vägklassning kan också stimulera skogsägarna till investeringar i skogsbilvägar och leda till säkrare och effektivare transporter.

Kartläggningen inleds under hösten 2018 och leds av VMF Syd, som är ett opartiskt serviceföretag inom skogsnäringen. Arbetet beräknas pågå under en femårsperiod. Bakom initiativet står inledningsvis en grupp av nio större aktörer i Götaland: Vida, Bergs Timber, Derome, Holmen, JGA, Moelven, Sveaskog, Sydved och Södra, men även övriga aktörer kommer att vara välkomna att bidra i finansieringen.

Väginformation finns idag samlad i en gemensam nationell databas hos Trafikverket. Informationen används i olika transportledningssystem av åkerier och inköpsorganisationer för att planera virkestransporterna från skogen till industrin. 

VMF Syd har fått uppdraget att samla information och inventera skogsbilvägarna i Götaland efter en branschgemensam standard som beskriver exempelvis framkomlighet, vändmöjlighet och bärighet. 

För mer information vänligen kontakta:
Anders Svensson, VD VMF Syd, tel: 070-334 74 96. 
Johan Adolfsson, mätteknisk chef, tel: 070-646 18 26.
Fredrik Nilsson, Logistikchef Vida, tel: 070-251 14 05.