Delårsrapport jan-jun 2018


Rörelseresultatet för första halvåret är 478 miljoner (221 miljoner). Resultatförbättringen beror främst på bättre marknad för sågade trävaror, gynnsamma valutakurser och en hög produktion i koncernens anläggningar.

Vi upplever just nu en stark konjunktur för sågade trävaror, vilket tillsammans med gynnsamma valutakurser har påverkat marginalerna positivt. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på trävaror både i Sverige och internationellt. Under den senaste månaden har dock priserna i USA sjunkit med ca 30% och tillsammans med befarade produktionsstörningar p.g.a. lägre inflöde av timmer under sommaren (brandrisk) bedömer vi att lönsamheten blir lägre under hösten för affärsområde Timber.

Affärsområdet Emballage har haft hög beläggning, framför allt beroende på högre efterfrågan från fordon- och verkstadsindustrin. Samtliga enheter producerar med full kapacitet.

Efterfrågan på biobränsle är ökande och under våren har det tidvis varit brist på bränsle, framförallt torrt material till värmeverken. Vi förväntar oss en fortsatt god marknad för biobränsle inför hösten och vintern.

Building har fortsatt sin expansion på modultillverkning av lägenheter, en satsning som hittills fallit väl ut. Flera projekt är slutförda och orderböckerna och förfrågningarna pekar mot en fortsatt positiv utveckling.  

Vi ser en fortsatt god lönsamhet för VIDA. Prisnedgången för trävaror i USA, resultateffekten av genomförda timmerprishöjningar under våren samt befarade produktionsstörningar i sågverken gör dock att vi bedömer att lönsamheten kommer att bli lägre andra halvåret 2018. I det längre perspektivet påverkas resultatet av konjunktur- och valutasvängningar.

Med alla de produktivitetsförbättringar som sker i våra anläggningar och de väl fungerande inköps- och säljorganisationerna ser vi fortsatt positivt på VIDAs utveckling på både lång och kort sikt.  

Vi fortsätter fokusera på det vi själva kan påverka såsom ökad produktivitet och en attraktiv produktmix.

Ytterligare information finns på www.vida.se eller kan lämnas av koncernchef Santhe Dahl tfn 070-551 30 55.

Alvesta 2018-08-15

Santhe Dahl, koncernchef