Bokslutskomuniké 2012 VIDA Group


Rörelseresultat för 2012 är -60 648 tkr (96 087 tkr). Resultatförsämringen beror främst på en svag marknad för sågade trävaror, höga råvarupriser samt en förstärkning av svenska kronan.

Affärsområdena Energi och Packaging visar positivt rörelseresultat medan Timber visar ett negativ rörelseresultat. Soliditeten för koncernen uppgår till 41% (36%). Tillgängliga likvida medel var vid årsskiftet 287 589 tkr (372 847 tkr).

Resultat efter skatt för 2012 är -78 965 tkr (36 438 tkr). Resultatet belastas av engångskostnader i Vida Paper AB med -53 008 tkr samt lagernedskrivningar beroende på valutakursförändringar.

Timber
Produktionen och utleveranser av sågade trävaror var fortsatt hög under 2012. Produktionen i koncernens sågverk uppgick till 1 239 600 m3 (1 158 000 m3). Marknaden för sågade trävaror har varit historiskt svag under 2012 vilket tillsammans med fortsatt höga råvarupriser har pressat lönsamheten. Råvarusituationen har varit stabil under hela året med ett jämt inflöde av timmer till samtliga anläggningar, men till fortsatt höga prisnivåer.

Energi
Marknaden för GROT och övriga oförädlade biobränslen har stagnerat med ökat utbud och sjunkande prisnivåer. För bränslepellets har funnits en överproduktion, vilket pressat lönsamheten för såväl bolaget som för branschen som helhet.

Packaging
Produktionen och efterfrågan på samtliga bolagets produkter har varit hög och samtliga enheter visar ett positivt resultat. Kunder inom fordonsindustrin minskade avropen under kvartal fyra och prognostiserar fortsatt låga avrop under 2013.

Likviditet
Soliditeten och likviditeten är god och tillgänglig likviditet var vid årsskiftet 287 589 tkr (372 847). Under året har 110 000 tkr amorterats enligt plan och under 2013 kommer planenliga amorteringar att uppgå till 70 000 tkr. Likviditeten bedöms vara god under 2013. Soliditeten är god och kommer att förbättras ytterligare under 2013. Eget kapital uppgår till 965 860 tkr (1 044 995 tkr).

Framtid
Sågverksindustrin är inne i en historiskt svag och lång konjunktursvacka vilket har pressat lönsamheten i branschen. Flera sågverk har lagts ned eller kraftigt minskat produktionen. En omstrukturering i branschen pågår som vi bedömer kommer att fortsätta under 2013. En viss ljusning för trävaror i USA och Asien samt minskat utbud tror vi kan förbättra intjäningen 2013. Den underliggande efterfrågan bedömer vi dock fortfarande vara för låg, vilket tillsammans med ogynnsamma valutakurser samt fortsatt höga råvarupriser gör att 2013 blir ett fortsatt svagt sågverksår. Marginalen mellan försäljningspriset för trävaror och priset för timmer är alltför liten för att nå en acceptabel lönsamhetsnivå.

VIDA koncernen står väl rustad med välinvesterade anläggningar, en god soliditet samt en väl fungerande inköps- och säljorganisation, vilket befäster positionen som ledande aktör inom skogsindustrin. VIDA står starkt i rådande konjunktur och med hög kapacitet när konjunkturen vänder. Vi beräknar ha en fortsatt hög produktion i samtliga anläggningar under 2013.

bokslut

Resultatet påverkas av engångskostnader i Vida Paper AB med -53 008 tkr samt lagernedskrivningar på grund av valutakursförändringar.

Bokslutet är inte slutligt fastställt av bolagets styrelse eller granskat av revisorer.

Ytterligare information kan lämnas av koncernchef Santhe Dahl tfn 070 5513055 eller informationschef Lotta Fonsell 070 227 55 67.

Alvesta 2013-02-25

Santhe Dahl, koncernchef