Bokslutskommuniké 2018


Fortsatt god lönsamhet för VIDA.

 

Den goda konjunkturen för sågade trävaror som startade under 2016 har fortsatt även under 2018, även om konjunkturen var något sämre under det andra halvåret. Efterfrågan på trävaror har varit god på Vidas samtliga huvudmarknader, vilket tillsammans med full produktion och högre produktivitet i anläggningarna genererat en god lönsamhet. Rörelseresultatet för 2018 är 880 miljoner SEK (486). Soliditeten uppgick till 57% (49%) och tillgängliga likvida medel var vid årsskiftet 672 miljoner SEK (508).

Timber

Produktionen och utleveranserna av trävaror ökade på koncernens samtliga nio sågverk under 2018 och uppgick totalt till 1 749 376 m3 (1 707 100).

Marknaden för trävaror har generellt varit bra under 2018 men försämrades under slutet av året. Försämringen var främst beroende av sämre prisnivåer i USA i kombination med högre produktion i framförallt Centraleuropa där utbudet av barkborretimmer varit stort. Detta har fått som följd ett större utbud av trävaror på de flesta marknader, vilket inneburit en prispress för trävaror. Det lägre försäljningspriset för trävaror har delvis kompenserats av gynnsammare valutakurser.

Tillgången på timmer har balanserat väl med produktionen. Efter de prishöjningar som successivt skett under de senaste åren är utbudet av timmer totalt sett gott och Vida har ett rotlager av timmer som överstiger budgeterade nivåer. Prisnivån för timmer är på historiskt hög nivå.

Packaging

Affärsområde Packaging har haft en högre produktion under 2018 än under 2017. Den under året stigande råvarukostnaden på framförallt trävaror har kortsiktigt inte kunnat kompenseras på marknaden vilket inneburit lägre marginaler för bolaget. Prognoser och orderingång i kombination med en försämring av konjunkturen indikerar en lägre beläggning 2019.  

Energy

Marknaden för biobränsle är fortsatt god med en bristsituation på de flesta sortiment, en situation som förväntas bestå under 2019.

Building

Affärsområdet växer ytterligare och har under 2018 ökat produktionskapaciteten och med det omsättningen. Uppstartskostnader, ojämn beläggning och högre råvarukostnader gör dock att intjäningen under 2018 inte varit tillfredställande.

2019

Vi ser en fortsatt god efterfrågan på samtliga våra produkter under 2019 men samtidigt ser vi en ökad produktion i Centraleuropa, drivet av stora mängder barkborretimmer, vilket indikerar ett större utbud av trävaror. Samtidigt är utgången av Brexit osäker, vilket kan påverka Sveriges och Vidas viktigaste exportmarknad Storbritannien. Vi förväntar oss därför en sämre lönsamhet under 2019 jämfört med 2018.

Vi har fortsatt fokus på det som vi själva kan påverka, såsom ökad produktivitet och förbättringar i anläggningarna. Detta tillsammans med väl fungerande inköps- och säljorganisationer borgar för en fortsatt positiv utveckling under 2019.

Vida kommer fortsatt vara en ledande aktör inom skogsindustrin, nu med Canfor Corporation som en stark och långsiktig industriell delägare.

Ytterligare information finns på www.vida.se eller kan lämnas av koncernchef Santhe Dahl tfn +46 70-551 30 55.

Alvesta 2019-02-20

Santhe Dahl, koncernchef