Bokslutskommuniké 2017


Rörelseresultatet för 2017 är 486 miljoner SEK (173). Soliditeten uppgick till 49% (44%) och tillgängliga likvida medel var vid årsskiftet 508 miljoner SEK (392). Samtliga VIDAs affärsområden visar en positiv utveckling under 2017.

Den goda konjunkturen för sågade trävaror som startade under 2016 har fortsatt under hela 2017. Efterfrågan av trävaror har varit god på VIDAs samtliga marknader, vilket tillsammans med full produktion och högre produktivitet i anläggningarna har genererat en god lönsamhet.

Timber

Produktionen och utleveranserna av trävaror ökade i koncernens samtliga nio sågverk under 2017 och uppgick totalt till 1 707 100 m3 (1 498 900). Investeringen av ny såg och nytt hyvleri i Nössemark är under intrimning och har så här långt gått bättre än förväntat. Det investerings- och produktivitetsprogram som initierades i hela koncernen under 2012 fortgår och genererar löpande högre produktivitet i anläggningarna.

Marknaden för trävaror har varit mycket bra under 2017, drivet av en bra byggkonjunktur och gynnsamma valutakurser. Det är ovanligt att trävarumarknaderna är starka på alla VIDAs huvudmarknader samtidigt; England, USA, Australien, Danmark och Sverige vilket det varit under 2017. Även i Kina är trävarumarknaden stark och även om Kina inte är någon huvudmarknad för VIDA påverkar deras expansion indirekt övriga marknader positivt. Inför 2018 ser vi en fortsatt positiv utveckling av trävarumarknaderna. Vi verkar dock i en cyklisk bransch där en god marknad med relativt god lönsamhet snabbt kan växla till det motsatta.

Tillgången på timmer har balanserat väl med produktionen och har trots transportproblem på grund av otjänlig väderlek under senhösten och vintern hållit ihop väl. Efter de prishöjningar som skett under hösten och vintern är utbudet av timmer totalt sett gott och VIDA har ett rotlager av timmer enligt plan. Prisnivån för råvaran är på historiskt höga nivåer.

Packaging

Affärsområde Packaging har haft en högre produktion under 2017 än under 2016 och därmed en fortsatt stabil intjäning. Prognoser och orderingång för 2018 indikerar fortsatt hög beläggning och lönsamhet.  

Energy

Marknaden för biobränsle förbättrades ytterligare under 2017 och har resulterat i både ökad efterfrågan och en bättre intjäning för affärsområdet. Framförallt pellets har en betydligt bättre balans mellan utbud och efterfrågan.

Building

Affärsområdet växer ytterligare och har under 2017 ökat produktionskapaciteten med ytterligare en fabrik. Under 2017 levererades den hittills enskilt största ordern, 240 studentlägenheter till Campus i Växjö. Verksamheten har utvecklats väl under 2017 och prognoser samt orderingång för 2018 indikerar på en fortsatt positiv utveckling.

2018

Vi ser en fortsatt god efterfrågan på samtliga våra produkter under 2018. Politisk oro i världen, en negativ valutakursutveckling eller en bostadsbubbla är dock faktorer som snabbt kan ändra förutsättningarna.

Vi har fortsatt fokus på det som vi själva kan påverka såsom ökad produktivitet och förbättringar i anläggningarna. Detta tillsammans med väl fungerande inköps- och säljorganisationer borgar för en fortsatt positiv utveckling under 2018.

VIDA kommer fortsatt att vara en ledande aktör inom skogsindustrin.

 

Ytterligare information kan lämnas av koncernchef Santhe Dahl tfn 070 5513055.