Förbättrat resultat för VIDA


VIDAs rörelseresultat för första halvåret 2013 är 50 miljoner kronor. En förbättring med 31 miljoner* kronor jämfört med motsvarande period 2012.

Även om resultatet inte är på en långsiktigt acceptabel nivå får det ändå anses som godkänt under rådande konjunktur. Den optimism som fanns under senvintern försvann under april, mycket beroende på lägre efterfrågan och prisnivå för trävaror i Kina och USA. Valutakurserna försämrades kraftigt under början av året och den svenska kronan är fortsatt stark gentemot våra viktigaste exportmarknader, vilket fortsatt pressar lönsamheten. Vi kan konstatera att det krävs en större differens mellan försäljningspriset för trävaror och kostnaden för timmer för att nå en långsiktig godtagbar lönsamhet. 

Hösten är svårbedömd men vi kan redan nu konstatera en fortsatt hög prisnivå på råvaran samtidigt som intäkterna för bl.a. cellulosaflis faller som en följd av de industrinedläggningar som skett. Det tillsammans med ett fortsatt svagt byggande över i stort sett hela världen gör att vi bedömer att lönsamheten kommer att försämras under hösten. Koncernens sågverk har under första halvåret haft full produktion, vilket det också planeras för under andra halvåret.

Med de produktivitetsförbättringar som sker i våra anläggningar, de väl fungerande inköps- och säljorganisationerna tillsammans med en skönjande konjunkturförbättring göra att vi långsiktigt ser positivt på utvecklingen.

 reultaträkning jan-jun 2012-2013

Ytterligare information lämnas av koncernchef Santhe Dahl tfn 070-551 30 55 alt informationschef Lotta Fonsell tfn 070-227 55 67.