Miljöpolicy

Vidas miljöpolicy genomsyrar varje beslut.

Vida ska arbeta för att ständigt minska belastningen på miljön i våra dagliga beslut. Detta innebär att i hela processen från skog, via produktion och försäljning, till distribution till kund, eftersträva att minska den totala miljöbelastningen i ett nära samarbete mellan våra anställda, kunder och leverantörer.

Vi ska sträva efter att öka andelen miljöcertifierad råvara enligt FSC® och PEFC och därmed andelen miljöcertifierade färdigvaror. Krav och intentioner hos FSC och PEFC ska följas och så långt möjligt ska vi förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar.

Vi ska minst uppfylla gällande lagstiftning och gällande beslut för våra produktionsenheter samt aktivt följa nya rön som meddelas inom miljöområdet. Utsläpp och påverkan från produktions­enheter och transporter ska begränsas så långt som rimligen är möjligt med hänsyn tagen till teknik och ekonomi.

Det är vår övertygelse att vägen till framgång bygger på ständig förbättring inom områden såsom produktionsteknik, energieffektivi­sering, produktval och kompetens hos de anställda – där effekten av många små förbättringar genomförda av hela organisationen skapar bestående värden för miljön.